Νέα απαγόρευση συνάθροισης άνω των 3 ατόμων

Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 05:00 ώρα έως και την 24:00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2020.
Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
• διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και
• διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
Το ΦΕΚ με την απόφαση:
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4 Δεκεμβρίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5344ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. 1029/8/18-κ΄Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.Ο ΑΡΧΗΓΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣI. Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις :α. των άρθρων 5, 11 και 25 του Συντάγματος, ιδίως δετην ερμηνευτική δήλωση του πρώτου καιβ. της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας καιτης επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλήςλειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020(Α΄83),2. Την παρ. 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία κυρώθηκε μετο ν.δ. 53/1974 (A΄ 256).3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξηςκαι Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών,Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας τηςδημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έωςκαι τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 5255).4. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/144-α από 03.12.2020εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού τουΥπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούνδαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.5. Την από 2.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19.6. Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησηςτων ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικήςεπιβάρυνσης της Χώρας.II. Λαμβάνοντας υπόψη:1. Τη συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος που αφορούν στην προστασία τηςδημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτωνμέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνουδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19.2. Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών ενόλω, από τις 05:00 έως τις 21:00, εκτός της συνδρομήςτων περιπτώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5255), καθώς και τιςειδικώς από τις 21.00 έως 05.00 μετακινήσεις των πολιτών για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στηνπαρ. 6 του ίδιου άρθρου της ως άνω απόφασης, προκειμένου να ανασχεθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας καινα βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, μέχρι τις 7Δεκεμβρίου 2020.3. Τη διαπιστωμένη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών αύξηση των επιβεβαιωμένωνκρουσμάτων και θανάτων εξαιτίας της πανδημίας τουκορωνοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιεςεκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τονκορωνοϊό (COVID-19) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
4. Τον αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της χώρας,σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορωνοϊό(COVID-19) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας(Ε.Ο.Δ.Υ.).5. Τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού, από τη σφόδρα πιθανολογούμενηπραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεωνστις 6 Δεκεμβρίου 2020.6. Την υγειονομική κατάσταση της Χώρας η οποία, μεβάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού ΔημόσιαςΥγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας(Ε.Σ.Υ.),αποφασίζει:α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριωνσυναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α΄131), στις οποίεςσυμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασηςτης ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη τηςεφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από τηνκείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:βα. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιεςυπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα τηςαπαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη τηςαρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.ββ. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστηματης απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μεαιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους τριώνχιλιάδων (3.000,00) ευρώ.βγ. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περ. α΄ συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριεςσυναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη τηςαρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων(300,00) ευρώ.γ. Όργανα βεβαίωσης.Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων πραγματοποιείται από τα ελεγκτικάόργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου,βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629από 27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και του παραρτήματος V, που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενηαπόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β΄ 5255).Η παρούσα ισχύει από ώρα 05.00 έως ώρα 24.00 της6ης Δεκεμβρίου 2020.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020Ο ΑρχηγόςΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω