Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του Καταστατικού και των άρθρων 121 και 141.1 του Ν. 4548/2018) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2019 και κατόπιν της από 19/4/2019 που επεδόθη στις 25/04/2019 αίτησης του μετόχου Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού δυνάμει του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 7 η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.
ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.
ΘΕΜΑ 5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.
ΘΕΜΑ 6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.
ΘΕΜΑ 7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280. ΘΕΜΑ 8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».
ΘΕΜΑ 9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005 – 2006.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω