Αειφόρα Ανάπτυξη Τουρισμού

To διατομεακό δίκτυο για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET θα εστιάσει σε περιοχές όπου υπάρχει μειωμένος αριθμός τουριστών αλλά θα παρέχει και βιώσιμα εργαλεία διαχείρισης για τις περιοχές που λαμβάνουν υψηλό αριθμό τουριστών σε περιόδους αιχμής.
Επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.
Επίσης τα βιώσιμα, περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα παραγωγής τροφής είναι το ζητούμενο τις τελευταίες 10ετίες και η πρόκληση είναι σημαντική παγκόσμια σε επίπεδο επάρκειας τροφίμων, τόνισε σε συνέντευξη στο ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο Δρ Γεώργιος Μπαουράκης Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (CIHEAM – ΜΑΙΧ).

Πως συμβάλει το ΜΑΙΧ στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού;
Το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων μελετητικές δράσεις, χρηματοοικονομική ανάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρευνες αγοράς και καναλιών διανομής / εφοδιαστικής αλυσίδας, κοινωνικο-οικονομικές μελέτες, με στόχο αφενός την προαγωγή της γνώσης και την κατάρτιση επιστημόνων και αφετέρου την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και το αγροδιατροφικό σύστημα γενικότερα.
Στις καινοτόμες δράσεις του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται το Παρατηρητήριο Τουρισμού.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η διαμόρφωση ενός εργαλείου πληροφόρησης για τον τουρισμό συγκεκριμένο πεδίο οικονομικής-παραγωγικής δραστηριότητας με πρωτεύοντα ρόλο για την Περιφέρεια Κρήτης και το νομό Χανίων ειδικότερα, και άξονα την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τη σύνδεση του τομέα με τους άλλους τομείς και κυρίως τον αγροτικό χώρο. Κύριες δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι αφενός η συγκέντρωση, ανάλυση και παρουσίαση δευτερογενών δεδομένων/στοιχείων που αφορούν στον τουρισμό στην Κρήτη με έμφαση στα δεδομένα διεθνών αφίξεων στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης (Χανίων και Ηρακλείου) και αφετέρου ο σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας βάσει ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων και στη συνέχεια η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με άξονα τη σκιαγράφηση των βασικών χαρακτηριστικών του προφίλ των αλλοδαπών- επισκεπτών στη Δυτική Κρήτη.
Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του CIHEAM-MAICh συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του Συνεδριακού Τουρισμού του νησιού φιλοξενόντας και οργανώνοντας πληθώρα συνεδρίων, ημερίδων και καλοκαιρινών σχολείων από το 1990.
Επιπλέον, η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (ΜΔΜΦ) του CIHEAM-MAICh με τα διάφορα προγράμματα που υλοποιεί, συμβάλλει στη προβολή και ένταξη της διατήρησης της σπάνιας και μοναδικής φυτικής ποικιλότητας του νησιού μας στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς, όπως είναι ο φυσιολατρικός Τουρισμός. Κατ’ επέκταση συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη στη Περιφέρεια Κρήτης.

Ποιά η συμβολή του ΜΑΙΧ στο πρωτογενή τομέα;
Στο Τμήμα Γεωργικής Γενετικής αναπτύσσονται προσεγγίσεις εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας με στόχο την επίλυση προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας.
Στις καινοτόμες ερευνητικές δράσεις του τμήματος εντάσσονται τα παρακάτω:
• Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας για την αύξηση της θρεπτικής αξίας λαχανοκομικών ειδών όπως η τομάτα.
• Χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων όμικς (omics) για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εργαλείων με στόχο την αξιολόγηση γενετικού υλικού τομάτας για αντοχή σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης λόγω κλιματικής αλλαγής.
• Στήριξη του Ελληνικού ελαιολάδου και του Ελληνικού γενετικού υλικού ελιάς.
• Αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της Κρήτης και των νησιών για την παραγωγή γενετικού υλικού προς αξιοποίηση με σκοπό την παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Αειφόρου Γεωργίας επικεντρώνονται στους τομείς της αγρο-οικολογίας, υδροπονίας, φυτοπαθολογίας και ποιότητας εδαφών και θρέψης.
Στις καινοτόμες δραστηριότητες του τμήματος συμπεριλαμβάνονται:
• Ανάπτυξη εταιρικού προτύπου και ποιοτικές εκπαιδεύσεις για την Αειφόρο Διαχείριση Ελαιώνων
• Χαρακτηρισμός αλληλεπιδράσεων παθογόνου-φυτού ξενιστή ως μέσω σχεδιασμού καταπολέμησης ιολογικών ασθενειών.
Το Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος δραστηριοποιείται σε ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με την παρακολούθηση και διαχείριση περιοχών φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικών περιοχών.
Οι επιμέρους σχετικές γραμμές έρευνας και καινοτομίας είναι:
• Ανάπτυξη Τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας
• Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής στη Φυσική Βλάστηση.
• Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Πυρκαγιών:
Το CIHEAM-MAICh διαθέτει εργαστήριο προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί και λειτουργήσει στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετείχε το Τμήμα. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής έρευνα στην χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των δασών και την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση τους.
Η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (ΜΔΜΦ) του CIHEAM-MAICh συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση σημαντικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (μαλοτήρα, Κρητική ματζουράνα, φασκομηλιά και ρίγανη) τόσο με τη φύλαξη γενετικού υλικού (σπόρων) στην Τράπεζα Σπόρων του CIHEAM-MAICh όσο με την προστασία των φυσικών πληθυσμών τους από την υπερσυλλογγή. Σχετικά με τη προστασία των φυσικών πληθυσμών, υλοποιείται σχέδιο μακροκρόνιας παρακολούθησης σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης / Διεύθυνση Δασών Χανίων ώστε να ελεγχθεί η υπερσυλλογή των αρωματικών φυτών στο νομό Χανίων.
Η ΜΔΜΦ του CIHEAM-MAICh επίσης συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό τη διανομή δωρεάν τοπικού αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού Αρωματικών φυτών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕ – Παράρτημα Κρήτης). Το CIHEAM-MAICh διανέμει δωρεάν πολλαπλασιαστικό υλικό μαλοτίρας και κρητικής ματζουράνας. Έτσι λύνεται προς το παρόν ένα σημαντικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης με την εισαγωγή γενετικού υλικού αρωματικών φυτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και από το εξωτερικό.
Τέλος, το ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της φύσης (IUCN), συνδιοργανώνει στις εγκαταστάσεις του την 3η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης των Φυτών στις 15-19 Μαρτίου 2021. Στo συνέδριο/σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση των φυτών της Μεσογείου και θα συμμετέχουν βοτανικοί από όλες τις Μεσογειακές χώρες.

Ποιά τα αναπτυξιακά σχέδια του ΜΑΙΧ;
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σχεδιάζει την ίδρυση και λειτουργία «Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπερμάτων (Σπόρων)» σε κτίριο στο Αλσύλιο Αγροκηπίου (πρώην ΚΕΓΕ) που έχει ήδη παραχωρηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γειτνιάζει με τον περιβάλλοντα χώρο του ΜΑΙΧ.

Ποιές οι συνεργασίες σας με το εξωτερικό;
Συμμετοχή του CIHEAM-MAICh σε ERASMUS + PROJECTS πάνω στον Τουρισμό, INTEM PROJECT.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοτουρισμού στην Ινδονησία/ Developing a MSc Programme in Integrated Ecotourism Management in Indonesia (INTEM).
Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν από την Ολλανδία, από την Ελλάδα εκτός από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM-MAICh) συμμετέχει και η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), ενώ από την Ινδονησία συμμετέχουν από την περοχή της Μπαντούνγκ τα Πανεπιστήμια Padjadjaran και Pendidikan, από την Τζακάρτα το Κολλέγιο Tri Sakti και o Σύλλογος Πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ από το Μπαλί το Πανεπιστήμιο Udayana.
Το έργο αυτό είναι προσανατολισμένο σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στην Ινδονησία, στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του οικοτουρισμού, που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση οικολογικών, εθνοτικών, πολιτιστικών και κοινοτικών πτυχών του τουρισμού, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη διατήρηση της βιοπολιτισμικής ποικιλομορφίας αναπτυσσόμενων περιοχών.
Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια 3 έτη (2019-2022) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Έτος 1ο: Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθημάτων, καθώς και προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακής διατριβής
Έτος 2ο: Εκπαίδευση καθηγητών/διδάσκοντων των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ινδονησίας από το επιστημονικό προσωπικό του ΜΑΙΧ και του Πανεπιστημίου του Λέιντεν.
Έτος 3ο: Πιλοτική εφαρμογή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ινδονησίας.
Η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΔΜΦ του CIHEAM-MAICh συμμετέχει στο Μεσογειακό Δίκτυο GENMEDA (Δίκτυο Κέντρων Διατήρησης Φυτών της Μεσογείου), 19 Ινστιτούτα από 12 διαφορετικές χώρες καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENSCONET (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τραπεζών Σπόρων Ιθαγενών Φυτών) 31 Ινστιτούτα από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης συμμετέχει στη υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται με τη διατήρηση των φυτών.
Το CIHEAM-MAICh επιπλέον συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό έργο που έχει να κάνει με τη «δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.
Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων αλλά και σε νέους που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τουρισμό.
Το έργο αυτό θα επιδιώξει την ενσωμάτωση στο δίκτυο νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Το δίκτυο αυτό θα εστιάσει σε περιοχές όπου υπάρχει μειωμένος αριθμός τουριστών αλλά θα παρέχει και βιώσιμα εργαλεία διαχείρισης για τις περιοχές που λαμβάνουν υψηλό αριθμό τουριστών σε περιόδους αιχμής.
Επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα καταρτισθούν νέοι επιχειρηματίες σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και στα Χανιά από το CIHEAM-MAICh.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορεί να προσφέρεται και διαδικτυακά και αναμένεται να συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων, στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Η διάρκεια του έργου αυτού είναι 28 μήνες, μεταξύ του διαστήματος 1/11/2019 έως 28/2/2022. Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός Arctic Circle Business από τη Γροιλανδία, ενώ εκτός από το CIHEAM-MAICh, συμμετέχουν από την Ισπανία ο συμβουλευτικός οργανισμός Metodo, το Κέντρο Εκπαίδευσης Misericordia, το Πολυτεχνείο της Βαλένθια, το Ευρωπαικό Κέντρο Eπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Burgos, από τη Γροιλανδία ο τουριστικός οργανσιμός Visit Greenland και από την Τουρκία ο εκπαιδευτικός οργανισμός Emin Kasapoglu της Αττάλειας.
Το CIHEAM-MAICh σε ρόλο εκπαιδευτικό παρουσιάζει στους αυριανούς συμβούλους των αγροτών και εθνικών οργανισμών νέες τάσεις και τεχνολογίες αιχμής αναπτύσσοντας μια στάση κριτική αφού οι επισκέπτες καθηγητές είναι διεθνώς καταξιωμένοι και ανανεώνονται τακτικά. Τα βιώσιμα, περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα παραγωγής τροφής είναι το ζητούμενο τις τελευταίες 10ετίες και η πρόκληση είναι σημαντική παγκόσμια σε επίπεδο επάρκειας τροφίμων. Έτσι, ως διεθνής οργανισμός, μπορεί και ανταποκρίνεται σε ζητήματα ευρύτερου γεωγραφικού χώρου και να συνεργάζεται με διεθνής κοινοπραξίες. Ανταποκρινόμενο, το ΜΑΙΧ σε ρόλο ερευνητικό συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών έργων και παράγει νέα γνώση στους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς άξονες προτεραιότητας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δρ Γεώργιος Μπαουράκης από τον Ιούνιο 2012 κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (CIHEAM – ΜΑΙΧ), Ινστιτούτου του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΑΣ-CIHEAM) ενώ διατηρεί τη θέση του Συντονιστή Σπουδών και Έρευνας του μεταπτυχιακού προγράμματος (MSc) Business Economics and Management την οποία κατέχει από το 1989.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή/και εθνικούς πόρους. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με πολλές δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους και συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή (editorial board) διεθνών επιστημονικών περιοδικών (Journal of Food Products Marketing (Routledge), the Journal of Food Economics (Taylor & Francis), the Journal of Computational Optimization in Economics and Finance (Nova Publishers, the Journal of Agricultural and Food Economics (Springer)).
Είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Nyenrode, The Netherlands Business School, ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος του ΟΟΣΑ. Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε συλλογικούς και αναπτυξιακούς φορείς της Κρήτης.

Επιστροφή στο 4ο τεύχος

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω