Ροή Ειδήσεων

Αναγκαιότητα ξένων επενδύσεων

Οι ξένες επενδύσεις στις χώρες που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία είναι αναγκαίες και είναι η διέξοδος για ανάπτυξη τονίζει Επιτροπή Ανάπτυξης του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που συνεδρίασε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.
Επίσης υπογραμμίζει ότι το κλείσιμο των σχολείων έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου διαταραχή στην εκπαίδευση, ειδικά για τα κορίτσια, καταστρέφοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, με μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός και τα μειωμένα εισοδήματα έχουν αυξήσει το χρέος των νοικοκυριών και την επισιτιστική ανασφάλεια.
Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανάγκη αντιμετώπισης του χρέους και ο απαιτούμενος φάκελος αναδιάρθρωσης θα βασίζονται σε ανάλυση της βιωσιμότητας του ΔΝΤ / Τραπεζικού Χρέους και στη συλλογική αξιολόγηση των συμμετεχόντων επίσημων πιστωτών.  Ακόμη θεωρεί απαραίτητο  η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων του υπερβολικού και μη βιώσιμου χρέους των χωρών.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου 2021, στην Ουάσιγκτον.
Ειδικότερα το ανακοινωθέν της Επιτροπής Ανάπτυξης:
• Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου δημόσια υγεία, οικονομική και κοινωνική κρίση, απειλώντας τη ζωή και τη ζωή εκατομμυρίων. Το οικονομικό σοκ είναι η αύξηση της φτώχειας, η επιδείνωση των ανισοτήτων και η αντιστροφή των αναπτυξιακών κερδών. Καθώς η παγκόσμια οικονομία ξεκινά μια σταδιακή ανάκαμψη, η αβεβαιότητα περιβάλλει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Ζητούμε διαρκή, διαφοροποιημένη και στοχευμένη οικονομική και τεχνική υποστήριξη για επαρκή πολιτική απάντηση, ισχυρό συντονισμό μεταξύ διμερών και πολυμερών οργανισμών και περαιτέρω υποστήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Προτρέπουμε την Παγκόσμια Τράπεζα (WBG) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, να συνεργαστούν στενά και με άλλους εταίρους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.
• Η έγκαιρη χορήγηση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε όλες τις χώρες είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό της πανδημίας, ειδικά καθώς εμφανίζονται νέες παραλλαγές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για εκστρατείες εμβολιασμού και να αναπτύξουν συντονισμένες στρατηγικές για την προσέγγιση ευάλωτων πληθυσμών. Συγχαίρουμε την Παγκόσμια Τράπεζα για την υποστήριξη της προμήθειας και χρήσης εμβολίων από χώρες-πελάτες, και ενθαρρύνουμε τους ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και λογοδοσίας για τη διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής διανομής. Χαιρετίζουμε τις συνεργασίες του WBG με WHO, COVAX, GAVI, UNICEF και άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κατασκευαστών, για να διασφαλίσουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν γρήγορη, διαφανή, προσιτή και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια. Χαιρετίζουμε τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την προμήθεια εμβολίων από την WBG. Καλούμε την IFC να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για την υποστήριξη της ικανότητας παραγωγής εμβολίων και ιατρικών προμηθειών που σχετίζονται με πανδημία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πανδημία έχει προκαλέσει εκτεταμένες συνέπειες και πρέπει να ενισχύσουμε την παγκόσμια ετοιμότητα για μελλοντικές πανδημίες και ταυτόχρονα να σημειώσουμε πρόοδο στην οικοδόμηση ισχυρών συστημάτων υγείας με καθολική κάλυψη.
• Καθώς οι φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν την κρίση με αυξημένους περιορισμούς πόρων, περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους, περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών κρατών, είναι ευάλωτες σε οικονομική πίεση. Η ταχεία αρχική ανταπόκριση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναστολής υπηρεσίας χρέους (DSSI) παρείχε την απαραίτητη ρευστότητα για τις χώρες IDA. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε από το DSSI στη διευκόλυνση υψηλότερων δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία. Όλοι οι επίσημοι διμερείς πιστωτές θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτήν την πρωτοβουλία πλήρως και με διαφάνεια. Σύμφωνα με την απόφαση G20, υποστηρίζουμε την τελική παράταση του DSSI κατά 6 μήνες έως το τέλος Δεκεμβρίου 2021, το οποίο συμφωνείται επίσης από το Paris Club.
Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τον ιδιωτικό τομέα, όταν ζητηθεί από επιλέξιμες χώρες, να συμμετάσχουν στο DSSI με συγκρίσιμους όρους. Αυτή η τελική επέκταση θα επιτρέψει στις δικαιούχες χώρες να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κρίσης και, όπου ενδείκνυται, να προχωρήσουν σε μια πιο διαρθρωτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων χρέους, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος που υποστηρίζεται από το ΔΝΤ ποιότητας Upper Credit Tranche. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου για τις χρεώσεις πέραν του DSSI για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων κατά περίπτωση και αναμένουμε την επόμενη πρώτη συνεδρίαση της πρώτης επιτροπής πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε επίσης την εφαρμογή του κοινού πλαισίου με συντονισμένο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής απαραίτητων πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων επίσημων διμερών πιστωτών. Η διαπραγμάτευση των κοινών πιστωτών διεξάγεται με ανοικτό και διαφανή τρόπο και πριν από την οριστικοποίηση των βασικών παραμέτρων, λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι συγκεκριμένες ανησυχίες, εάν υπάρχουν, όλων των συμμετεχόντων πιστωτών και της χώρας οφειλέτη. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουμε ότι η ανάγκη αντιμετώπισης του χρέους και ο απαιτούμενος φάκελος αναδιάρθρωσης θα βασίζονται σε ανάλυση της βιωσιμότητας του ΔΝΤ / Τραπεζικού Χρέους και στη συλλογική αξιολόγηση των συμμετεχόντων επίσημων πιστωτών.
Ζητούμε από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ να υποστηρίξουν την εφαρμογή του κοινού πλαισίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους. Τονίζουμε τη σημασία για τους ιδιωτικούς πιστωτές και άλλους επίσημους διμερείς πιστωτές να παρέχουν μεταχείριση χρέους βάσει του κοινού πλαισίου με όρους τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκούς, σύμφωνα με την αρχή της συγκρισιμότητας της μεταχείρισης. Υπενθυμίζουμε το επικείμενο έργο των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών (MDBs), όπως αναφέρεται στο Κοινό Πλαίσιο, υπό το φως των τρωτών σημείων του χρέους. Ανυπομονούμε να σημειώσουμε πρόοδο από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα για την πρότασή τους για μια διαδικασία ενίσχυσης της ποιότητας και της συνοχής των δεδομένων χρέους και για τη βελτίωση της δημοσιοποίησης του χρέους. Επαναλαμβάνουμε επίσης τη σημασία των κοινών προσπαθειών όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών πιστωτών, να συνεχίσουν να εργάζονται για την ενίσχυση της διαφάνειας του χρέους. Η υποστήριξη των τραπεζών και του ΔΝΤ παραμένει κρίσιμη για την ενίσχυση της διαχείρισης και της διαφάνειας του χρέους, την ενίσχυση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων των χωρών και της αποτελεσματικότητας των δαπανών και την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Προβλέποντας προς τα εμπρός, καλούμε την Τράπεζα και το ΔΝΤ να βοηθήσουν τις χώρες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων του υπερβολικού και μη βιώσιμου χρέους. Πολλές χώρες μεσαίου εισοδήματος αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρή δυσφορία χρέους, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην πανδημία. Ζητάμε από την Τράπεζα και το ΔΝΤ να εντοπίσουν τα διδάγματα που αποκτήθηκαν και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με άλλους οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων χρέους που αντιμετωπίζουν οι χώρες μεσαίου εισοδήματος, κατά περίπτωση. Χαιρετίζουμε την έναρξη μιας δεύτερης εθελοντικής αυτοαξιολόγησης της εφαρμογής του «Επιχειρησιακές οδηγίες G20» για βιώσιμη χρηματοδότηση. Ανυπομονούμε για περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών Εθελοντικών Αρχών για τη Διαφάνεια του Χρέους.
• Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 θα γίνουν αισθητές για χρόνια. Οι περιορισμοί στην κινητικότητα και το κλείδωμα έχουν προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικά για γυναίκες, νέους και ευάλωτες ομάδες και μπορούν να υπονομεύσουν την κοινωνική ένταξη. Το κλείσιμο του σχολείου έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου διαταραχή στην εκπαίδευση, ειδικά για τα κορίτσια, καταστρέφοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, με μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός και τα μειωμένα εισοδήματα έχουν αυξήσει το χρέος των νοικοκυριών και την επισιτιστική ανασφάλεια. Προτρέπουμε τον ΠΟΕ να αυξήσει το έργο του για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων επισιτιστικής ανασφάλειας και να υποστηρίξει τις χώρες στην επίτευξη SDG2 και τη διατροφή για όλους. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής με προγραμματικό τρόπο και σε συνεργασία με άλλα πολυμερή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις χώρες να ανταποκριθούν γρήγορα σε ήδη επιδεινούμενες συνθήκες επισιτιστικής ασφάλειας. Η ευθραυστότητα, η σύγκρουση και η βία (FCV) έχουν επιδεινωθεί σε πολλές περιοχές. Είναι επείγον να αντιμετωπιστούν οι οδηγοί του FCV, καθώς και ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η μετανάστευση. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της στρατηγικής FCV. Μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη απαιτεί την αντιμετώπιση των ευπαθειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και την κινητοποίηση ζωτικών επενδύσεων. Οι προτεραιότητες για επενδύσεις περιλαμβάνουν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, διατροφή και εκπαίδευση, δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης, ψηφιακές και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, βιώσιμη και ποιοτική υποδομή, πρόσβαση στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πόρων, ευρύτερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια και χρηματοδότηση για ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προτρέπουμε το WBG να βοηθήσει όλες τις χώρες-πελάτες να αναζωογονήσουν το εμπόριο, να υποστηρίξουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις και να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Σημειώνουμε τον σοβαρό αντίκτυπο της πανδημίας σε πολλές μικρές πολιτείες και χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπου προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και τρωτά σημεία. και προτρέπουμε τον ΠΟΕ και το ΔΝΤ να ενισχύσουν τις προσπάθειες για στήριξη αυτών των χωρών, σύμφωνα με τις εντολές τους. Χαιρετίζουμε την προσέγγιση GRID και ζητάμε από την WBG για την αποτελεσματική εφαρμογή της μέσω στρατηγικών και λειτουργιών ανά χώρα. Το WBG είναι μοναδικά τοποθετημένο για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις μέσω της ικανότητας συγκέντρωσης, της παγκόσμιας εμβέλειας και της ικανότητας κινητοποίησης χρηματοδότησης, τεχνικής βοήθειας και γνώσης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Χαιρετίζουμε την προσέγγιση GRID και ζητάμε από την WBG για την αποτελεσματική εφαρμογή της μέσω στρατηγικών και λειτουργιών ανά χώρα. Το WBG είναι μοναδικά τοποθετημένο για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις μέσω της ικανότητας συγκέντρωσης, της παγκόσμιας εμβέλειας και της ικανότητας κινητοποίησης χρηματοδότησης, τεχνικής βοήθειας και γνώσης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Χαιρετίζουμε την προσέγγιση GRID και ζητάμε από την WBG για την αποτελεσματική εφαρμογή της μέσω στρατηγικών και λειτουργιών ανά χώρα. Το WBG είναι μοναδικά τοποθετημένο για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις μέσω της ικανότητας συγκέντρωσης, της παγκόσμιας εμβέλειας και της ικανότητας κινητοποίησης χρηματοδότησης, τεχνικής βοήθειας και γνώσης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.
• Επιδοκιμάζουμε την αύξηση της χρηματοδότησης του κλίματος της WBG τα τελευταία δύο χρόνια, τον συνεχιζόμενο ρόλο της ως η μεγαλύτερη πολυμερή πηγή επενδύσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, την έμφαση στη βιοποικιλότητα και την τεχνική και οικονομική στήριξή της για προσαρμογή, μετριασμό και ελαστικότητα. Χαιρετίζουμε επίσης το έργο του WBG και του ΔΝΤ για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στη μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αντιμετωπίζοντας άμεσες υποδομές και οικονομικές ανάγκες, ζητάμε από την WBG να συνεχίσει να συνεργάζεται με πελάτες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης της γης και της απώλειας βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσιτή και καθαρότερη ενεργειακή πρόσβαση. Ζητούμε από την Τράπεζα να βελτιώσει το ολοκληρωμένο έργο της για τη βιοποικιλότητα και να εργαστεί για τη μέτρηση των συν-ωφελειών και την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις δραστηριότητές της, ανάλογα με την περίπτωση. Ενθαρρύνουμε περαιτέρω το WBG και το ΔΝΤ να υποστηρίξουν έναν μετρήσιμο αντίκτυπο στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ενεργειακές ανάγκες και ανάμιξη των χωρών και παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη στους φτωχότερους. Αυτές οι προσπάθειες θα περιλαμβάνουν τη σταδιακή κατάργηση των αναποτελεσματικών ενεργειακών επιδοτήσεων και άλλων στρεβλωτικών δημοσιονομικών πολιτικών όπου αυτό είναι εφικτό. Οι πιο φτωχοί και ευάλωτοι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε καταστάσεις FCV και μικρών κρατών, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα και τις φυσικές καταστροφές. Υποστηρίζουμε τον φιλόδοξο νέο στόχο του WBG να κατευθύνει κατά μέσο όρο το 35% της χρηματοδότησής του στο κλίμα, τη δέσμευσή του για τουλάχιστον το 50% της χρηματοδότησης του κλίματος της Τράπεζας για υποστήριξη της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας, και τον κρίσιμο ρόλο του και την ανταλλαγή γνώσεων και υποστήριξη σε έναν δίκαιο μετάβαση, για χώρες που ζητούν τέτοια υποστήριξη. Ανυπομονούμε για το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2021-2025 και αναγνωρίζουμε το έργο του για τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, την ετοιμότητα και την αντίδραση. Χαιρετίζουμε την πρόταση του ΠΟΕ για τη διεξαγωγή εκθέσεων για το κλίμα και την ανάπτυξη της χώρας και τονίζουμε ότι οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDCs) πρέπει να είναι το κύριο επίκεντρο των κλιματικών στρατηγικών. Επιδοκιμάζουμε τη δέσμευση της Παγκόσμιας Τράπεζας να ευθυγραμμίσει τις χρηματοοικονομικές της ροές με τη Συμφωνία του Παρισιού και να συνεχίσει να βοηθά τις χώρες να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών στρατηγικών και εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα. Ενθαρρύνουμε επίσης τις προσπάθειες της IFC και της MIGA για κινητοποίηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα που ευθυγραμμίζονται με το Παρίσι. Υποστηρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των WBG και του ΔΝΤ στις προετοιμασίες για τις συνεδριάσεις CBD COP15, UNCCD COP15 και UNFCCC COP26 αργότερα φέτος.
• Ένας δυναμικός ιδιωτικός τομέας θα είναι απαραίτητος για την ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υιοθέτηση οικονομικού μετασχηματισμού από τις χώρες-πελάτες. Προτρέπουμε την ΠΟΕ να συνεχίσει το έργο της για να βοηθήσει το πλήθος ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδότησης και να υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πρέπει να βασιστεί στη στρατηγική IFC 3.0 για τη δημιουργία αγορών. Το IFC πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τις εταιρείες να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να διατηρούν βιώσιμες επιχειρήσεις, να προσαρμόζονται στις αλλαγές που επέφερε το COVID και να επιδιώξουν μια πράσινη ανάκαμψη. Ζητούμε από τη MIGA να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ανάγκες για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτών και δανειστών.
• Υποστηρίζουμε τον προεφοδιασμό πόρων IDA19 από το FY23 έως το FY22 για να βοηθήσουμε τις φτωχότερες χώρες στην άμεση ανταπόκρισή τους στην κρίση COVID-19. Χαιρετίζουμε επίσης την προώθηση του IDA20 κατά ένα έτος. Μια φιλόδοξη και επιτυχημένη ανανέωση IDA έως τον Δεκέμβριο του 2021, υποστηριζόμενη από ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής, θα υποστηρίξει μια πράσινη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη στις χώρες IDA καθώς αντιμετωπίζουν τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας. Ζητάμε από την WBG να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του ισολογισμού του IDA για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δωρεές δωρητών και τους πόρους IDA, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγησή του AAA.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω