Ενίσχυση InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον διορισμό των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του InvestEU διόρισε επίσης τέσσερα μέλη και τέσσερις αναπληρωτές του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εξέδωσε απόφαση σχετικά με την πρόσκληση για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και θα δημοσιεύσει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στον ιστότοπο του InvestEU τις επόμενες ημέρες.
Η Επιτροπή Επενδύσεων θα αποτελεί ανεξάρτητο 12μελές σώμα επιφορτισμένο με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των εγγυήσεων της ΕΕ στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προτείνονται από τους εταίρους υλοποίησης, σύμφωνα με τον κανονισμό και τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές.
Υπενθυμίζεται ότι το Το InvestEU Fund συνδυάζει 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ με κεντρική διαχείριση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σε 1 μέσο. Στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, υπάρχει ένα ενιαίο ταμείο με ισχυρή οικονομική δυαντότητα και ένα ενιαίο σύνολο συνεκτικών απαιτήσεων, το οποίο ισχύει καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου χρηματοδότησης προς όφελος των τελικών δικαιούχων και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Χάρη στον κεντρικό χαρακτήρα του, το InvestEU είναι σε θέση να επιτύχει στόχους πολιτικής της ΕΕ, να ελαχιστοποιήσει τις επικαλύψεις και να εξασφαλίσει συνεργίες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το InvestEU Fund είναι ένα μέσο που βασίζεται στην αγορά και καθοδηγείται από τη ζήτηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ. Υποστηρίζει τα ακόλουθα 4 Windows Policy, εστιάζοντας σε επενδύσεις όπου η ΕΕ μπορεί να προσθέσει τη μεγαλύτερη αξία:
Βιώσιμη υποδομή
Χρηματοδότηση έργων σε αειφόρο ενέργεια, ψηφιακή συνδεσιμότητα, μεταφορές, κυκλική οικονομία, νερό, απόβλητα, άλλες περιβαλλοντικές υποδομές και άλλα.
Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση
Χρηματοδότηση έργων στην έρευνα και την καινοτομία, μεταφέροντας αποτελέσματα έρευνας στην αγορά, ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, κλιμάκωση μεγαλύτερων καινοτόμων εταιρειών, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα.
Μικρές και μεσαίες εταιρείες
Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ), μικρές εταιρείες μεσαίου κεφαλαίου. Αυτό περιλαμβάνει την κεφαλαιακή υποστήριξη για τις ΜΜΕ που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση Covid-19.
Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες
Χρηματοδότηση έργων σε δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική στέγαση, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κοινωνική καινοτομία, υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια περίθαλψη και προσβασιμότητα, μικροχρηματοδότηση, κοινωνική επιχείρηση, ένταξη μεταναστών, προσφύγων και ευάλωτων ατόμων και πολλά άλλα.
Όλα τα Windows Policy μπορεί να περιλαμβάνουν στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την υποστήριξη τελικών παραληπτών των οποίων οι δραστηριότητες είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, ιδίως ενόψει των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων, της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και της ενίσχυσης στρατηγικών αλυσίδων αξίας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω