Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΛΣ-ΕΑ

Από Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, παρέχεται δυνατότητα νέων υπηρεσιών εξ αποστάσεως από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΑ), ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων για εργασίες που θα διεκπεραιώνονται πλέον κυρίως ηλεκτρονικά.
Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικότερα:
• Χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων.
• Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκλειψης καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών.
• Πράξεις που διέπονται από διατάξεις των ισχυόντων Γενικών Κανονισμών Λιμένων.
• Έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
• Έκδοση/ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη.
Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελεγχθούν από τη Λιμενική Αρχή και διαπιστωθεί η πληρότητα τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για την ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής τους στη Λιμενική Αρχή για την παραλαβή της πράξης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης την δυνατότητα να ζητήσουν η εκδιδόμενη πράξη να του αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαιότητα η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του θα πραγματοποιείται συνάντηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Αναλυτικές οδηγίες:
1.
Σε συνέχεια των σχετικών παραγγέλλεται όπως η παραλαβή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (όπως ενδεικτικά χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκλειψης καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών, πράξεις που διέπονται από διατάξεις των ισχυόντων Γενικών Κανονισμών Λιμένων, έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, έκδοση/ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη) πραγματοποιείται από την 11-05-2020, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Αναφορικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα των διοικητικών διαδικασιών της πργ 1, υπενθυμίζονται τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της πργ 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’45), όπως αντικαταστάθηκε με την πργ 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74), όπως ισχύει, ήτοι:
α) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περ. δ της πργ 2 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α της πργ 2 του άρθρου 11 ως άνω νόμου, ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερομένους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις Υπηρεσίες και τους φορείς της προαναφερόμενης περίπτωσης.
β) Αντί πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις Υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α), ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
γ) Υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α).
δ) Υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
3. Στην περίπτωση αποστολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσα έχουν τη μορφή σαρωμένου εγγράφου, γίνονται αποδεκτά και διακινούνται ως ευκρινή αντίγραφα, εφόσον έχουν αποσταλεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πργ 2 της παρούσας.
4. Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται σαρωμένα και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πργ 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή αφού ελεγχθούν από την Υπηρεσία σας και διαπιστωθεί η πληρότητα αυτών, οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να τα προσκομίσουν και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πργ 2, πριν την έκδοση και την παραλαβή της, αναφερόμενης στην πργ 1, πράξης.
5. Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται υπέρ Δημοσίου γίνεται και μέσω της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (e-Παράβολο). Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, πραγματοποιείται μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής ή μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR4401000240000000000263103, ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR6001100400000004054620705.
Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία: α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας, β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN), γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN), δ) χρηματικό ποσό καθώς και ε) αιτιολογία (πρέπει να είναι ακριβής και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο). Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει και την απόδειξη ηλεκτρονικής συναλλαγής.
6. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης καθώς και εξουσιοδότησης, όπου απαιτείται, δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με Αριθ.Πρωτ.:7335 ΕΞ 2020/23-3-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ) έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
7. Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελεγχθούν από την Υπηρεσία σας και διαπιστωθεί η πληρότητα αυτών, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για την ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής τους στη Λιμενική Αρχή για την παραλαβή της, αναφερόμενης στην πργ 1, πράξης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί η εκδιδόμενη πράξη να του αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που υφίσταται αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ενδιαφερόμενου για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά και προ της παραλαβής της πράξης, αυτή θα πραγματοποιείται ομοίως κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
8. Αναφορικά με την ανανέωση των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας ισχύουν τα οριζόμενα στην (α) σχετική. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι η διάρκεια ισχύος των ανανεούμενων αδειών θα είναι διετής, λογιζόμενη από την ημερομηνία της τελευταίας λήξης.
9. Η διενέργεια επιθεώρησης, όπου απαιτείται, [ενδεικτικά Γ.Κ.Λ. αριθ.23 (Β’231/2000), όπως ισχύει], πραγματοποιείται αφού πρωτίστως έλθετε σε συνεννόηση με αρμόδιο τμήμα υγειονομικού ελέγχου λιμένα της οικείας περιφέρειας, για παροχή οδηγιών, κατά λόγο αρμοδιότητας.
10. Οι χορηγηθείσες παρατάσεις έως την 01-06-2020, που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που περιγράφονται στα ανωτέρω σχετικά, εξακολουθούν να ισχύουν.
11. Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής κάθε είδους προγραμματισμένων εξετάσεων που διέπονται από νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας ΔΛΑ, οδηγίες θα δοθούν με νεωτέρα.
12. Ενημερώσατε Υποτεταγμένα σας κλιμάκια, για ανάλογη εφαρμογή.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω