Μετοχικές αλλαγές ΟΛΘ

Αλλαγές σε εξέλιξη στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης με την αποχώρηση των γερμανών και την ενίσχυση του  Ιβάν Σαββίδης, υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ειδικότερα η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 1η  Φεβρουαρίου 2021 από τον μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd» (SEGT) και αφορά την εταιρία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra) με έδρα την Κύπρο, η οποία, βάσει του από 1 Φεβρουαρίου 2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Πωλήτρια εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο.
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.
Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η Αγοράστρια Belterra κατέχει αμετάβλητα από την 23 Μαρτίου 2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23 Μαρτίου 2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23 Μαρτίου 2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.
Στην SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»).
Η Αγοράστρια Belterra, η Πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε.
Σε περίπτωση έγκρισης του Συμφωνητικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Αγοράστρια Belterra καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών) και καθίσταται ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές στην SEGT). Αναφέρεται επίσης πως η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.
Προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. και του επενδυτικού κοινού, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί του ανωτέρω Συμφωνητικού.
Συγκεκριμένα, η Πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (DIEP) και «Transconnect AG», έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H Αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω