Μοριοδότηση προσωπικού «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τη στήριξή του στο προσωπικό που χρόνια τώρα υπηρετεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  εκφράζει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, εκθέτοντας ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της υπό έκδοση προκήρυξης.
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη, ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρεται στην ανάγκη να προσαρτηθεί η εμπειρία του υπηρετούντος προσωπικού ως ειδικό προσόν για το σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων της υπό έκδοση προκήρυξης.
Συγκεκριμένα:
«Κύριε Υπουργέ
Ενόψει της προετοιμασίας για την έκδοση της προκήρυξης για την κάλυψη των θέσεων των απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με το ήδη υπηρετούν προσωπικό.
Στο άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α’ 18-12-2018) με τίτλο «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» στην παράγραφο 3 προβλέπονται τα εξής: «Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού, που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)».
Ωστόσο, στο πλαίσιο του εγγράφου της Διεύθυνσης  Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δ.Τ.  του Υπουργείου σας με αριθμό πρωτόκολλου 21733/6-4-2020, επί του οποίου οι υπηρεσίες των Δήμων οφείλουν να απαντήσουν έως την 9-4-2020, διαπιστώθηκε  ότι στο προσχέδιο της υπό έκδοσης προκήρυξης,  προβλέπεται ότι το 60% των θέσεων δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους οι όποιοι δεν εντάσσονται στο ήδη υπηρετούν προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι για το ανωτέρω ποσοστό των θέσεων (60%) η εμπειρία στο «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν προσαρτάται ως ειδικό προσόν, αλλά εξισώνεται με την εμπειρία που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος που έχει απασχοληθεί σε οποιοδήποτε φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο).
Εάν εφαρμοστεί το παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ήδη απασχολούμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», θα απομακρυνθεί από τις θέσεις του έπειτα από χρόνια υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε στην υπό έκδοση προκήρυξη να υπολογιστεί ως ειδική η εμπειρία των εργαζομένων που υπηρετούν ήδη στο πρόγραμμα, για το σύνολο των  θέσεων που θα προκηρυχτούν και όχι μόνο για το 40% αυτών, σύμφωνα και με το πνεύμα των νομοθετικών ρυθμίσεων που αποτυπώθηκαν στο Ν.4583/2018 για την απορρόφηση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού.
Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Μενέλαος Μποκέας»

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω