Νέοι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά

Σε ορισμό νέων Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προχώρησε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πλατανιά.
Ειδικότερα όρισε Αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη, κ. Δημητρογιανάκη Στυλιανό του Ιωάννη, κ. Καλαϊτζάκη  Γεώργιο, κ. Λουπάκη-Βολτυράκη Ασπασία, κ. Μαραγκουδάη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, κ. Μπομπολάκη Χαρίτωνα και κ. Σταματάκη Ιωάννη, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πλατανιά, με διάρκεια θητείας έως 6 Νοεμβρίου 2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, οι οποίοι στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, υποστηρίζουν τον Δήμαρχο στον συντονισμό και στην προαγωγή του δημοτικού έργου και μεταβιβάζουμε σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα και με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής:
Α. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη,  στον  οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Τα θέματα που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο, την αδεσποτία των παραγωγικών ζώων και την αλιεία.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας.
3. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης του ΚΕΠ.
4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων  δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνει, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές. 
Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημητρογιαννάκη Στυλιανό του Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό και τις  αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.
2. Την εποπτεία και μέριμνα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
3. Την μέριμνα για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων.
4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων  και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα, καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.
Γ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλαϊτζάκη  Γεώργιο του Εμμανουήλ,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Τα θέματα που αφορούν καταστήματα, τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση και υπογραφή πάσης φύσης αδειών, εγγράφων και διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών καθώς και την διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
2. Την ευθύνη σε θέματα ενεργειακής  αναβάθμισης κτιρίων και συναφών δράσεων.
3. Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.
Δ. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.. Λουπάκη- Βολτυράκη Ασπασία του Εμμανουήλ,  στην οποία  παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Τα θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό.
2. Τα θέματα ισότητας των φύλων.
3. Τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Της παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της.
Ε. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ,  στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Τα θέματα λειτουργίας και συντονισμού των παιδικών σταθμών, αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ.
2. Τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και προστασίας, προαγωγής της υγείας και την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας. 
3.Τα θέματα που αφορούν το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και συναφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας.
Της παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της.
ΣΤ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπομπολάκη Χαρίτων του Γεωργίου, στον οποίο δεν  παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Θέματα Πληροφορικής, Δικτύων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής.
2. Θέματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.
3. Θέματα Νεολαίας
Του παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.
Ζ.  Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματάκη Ιωάννη του Θεοδώρου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Καθ’ ύλην, την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και της μέριμνας για το Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.
2.Καθ΄ύλην, την ευθύνη του Γραφείου Κίνησης, συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.
3.Καθ΄ύλην, την ευθύνη των θεμάτων αιγιαλού και παραλίας και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
4.Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων.
5.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.
Η. O Δήμαρχος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α, β, γ, δ, ε, στ, θ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 και προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Θ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Ι. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Κ. α.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καλαϊτζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Χρήστος Αρχοντάκης.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Αρχοντάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης. 
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στυλιανού  Δημητρογιαννάκη  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σταματάκης. 
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σταματάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Στυλιανός  Δημητρογιαννάκης.
Λ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιο Καλαϊτζάκη  που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σταματάκη.
Μ. Τους πολιτικούς  γάμους τελεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αρμόδιοι για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, ο Αρχοντάκης Χρήστος  για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου, ο Δημητρογιαννάκης Συτυλιανός για την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων και ο Σταματάκης Ιωάννης για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.
 

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω