Νέος τρόπος ορισμού Αντιδημάρχων

Νέο τρόπο για το αριθμό και τις κατηγορίες των Αντιδημάρχων ορίζει η Εγκύκλιος 48 Α.Π.: 22119/ 7-4-2020 του υπουργείου Εσωτερικών σε εφαρμογή των διατάξεων του ν 4674/2020. Επίσης παρατίθεται αναλυτικά ο ανώτατος αριθμός των έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων ανά Δήμο.
Σε ότι αφορά στον αριθμό και τις κατηγορίες Αντιδημάρχων διευκρινίζονται τα εξής:
Για την τρέχουσα και μόνο δημοτική περίοδο (από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2023), ο αριθμός των έμμισθων Αντιδημάρχων, που μπορεί να ορίζονται από τον οικείο Δήμαρχο, προσδιορίζεται εκ νέου ως ακολούθως:
α) Δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ανώτατο αριθμό των αντιδημάρχων που αντιστοιχούσε στο Δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.
β) Δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
Δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων.
Επομένως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ορίζονται στη θέση των άμισθων αντιδημάρχων ούτε δικαιούνται ούτε υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία τους και επομένως, μπορεί να λαμβάνουν το μισθό της υπηρεσίας τους.
Επίσης ο αριθμός των άμισθων Αντιδημάρχων σε κάθε Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου αριθμού των έμμισθων Αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε Δήμο.
Ο Δήμαρχος μπορεί να καθορίζει τον ανώτατο δυνάμενο αριθμό Αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων. Συνεπώς, ο Δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένος:
1. Να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό έμμισθων Αντιδημάρχων, προκειμένου στη συνέχεια να ορίσει άμισθους Αντιδημάρχους.
2. Να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό έμμισθων Αντιδημάρχων που δικαιούται.
3. Να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό άμισθων Αντιδημάρχων που δικαιούται.
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω δυνατότητα του Δημάρχου κάμπτεται, στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση του υποχρεωτικού από τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, ορισμού αντιδημάρχων για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Στην περίπτωση των νησιωτικών δήμων, όπου υφίστανται κοινότητες οι οποίες εκτείνονται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού.
Ολόκληρη η εγκύκλιος:

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω