Παράταση Χορήγησης Αδειών Αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ότι η παράταση της υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2021, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Αίτηση Αδειών Φύτευσης.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ΄αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα), το δημοτικό διαμέρισμα, το τοπωνύμιο της περιοχής, καθώς επίσης και οι συντεταγμένες όλων των κορυφών του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.
Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα ανά αγροτεμάχιο.
Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μπορούν να καταθέσουν όλα τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:
– Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια  έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.
– Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης , μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.
– Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση
i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά,
• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα.
• Συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, νομίμως μεταγεγραμμένο.
• Συμβόλαιο γονικής παροχής, νομίμως μεταγεγραμμένο.
• Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων, νομίμως μεταγεγραμμένο.
• Πράξη προσκύρωσης, νομίμως μεταγεγραμμένη.
• Δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας.
• Κληρονομητήριο, νομίμως μεταγεγραμμένο.
• Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης .
• Ενημερωμένο Έντυπο Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το αιτούμενο τεμάχιο, συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή.
ii)  Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια: Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπογεγραμμένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και με θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών, ή Χρησιδάνεια.
iii) Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών, υποβάλλεται ηλεκτρονικά Συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.
Οι Άδειες Νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100, 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ. 2813407933 ή στο email: [email protected]).

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω