Στήριξη καλλιτεχνών & ξεναγών

Οι ξεναγοί και οι τουριστικοί συνοδοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.
Η έναρξη υποβολή των αιτήσεων, τόσο για τον μήνα Σεπτέμβριο, όσο και για τον μήνα Οκτώβριο, είναι στις 4 Νοεμβρίου 2020.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών σύμφωνα: α) με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’177) και την αριθμ πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 ΚΥΑ (Β’ 4702) και β) την αριθμ. πρωτ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ, ως ακολούθως:
Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Για τους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού προβλέπονται τα κάτωθι μέτρα:
Α1. Βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’177) και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 «Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών» (Β’ 4702)
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και τις 20/10/2020, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
2. Από την ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται όσοι εκ των δικαιούχων:
i) έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη, ενός πλήρους ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα. Επιπλέον, εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας τους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ή
ii) λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για κάθε μήνα και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ή
iii) είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν σύμβαση εργασίας/ή μίσθωσης έργου με φορείς του δημοσίου (διασταύρωση με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
3. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και τα σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
4. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι ανωτέρω δικαιούχοι υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
– υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), μονομερώς, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη,
– σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020».
Ο δικαιούχος υποβάλλει δύο αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις, μία για κάθε μήνα, ξεχωριστά, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.
5. Η υποβολή των αιτήσεων, τόσο για τον μήνα Σεπτέμβριο, όσο και για τον μήνα Οκτώβριο, άρχεται στις 4/11/2020.
Α2. Βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. οικ. 39436/994/30-9-2020 ««Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’1547 και Β’1841)»» (Β’ 4270)
1. Με την αριθμ. πρωτ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ προστίθεται ειδική κατηγορία εργαζομένων λ1, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 20/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €).
2. Από την ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται όσοι εκ των δικαιούχων:
i) ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020,
ii) είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), που προβλέπεται στην αριθμ. πρωτ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’1547 και Β’1841), κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
iii) έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) ΚΥΑ,
iv) έλαβαν την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει,
v) έλαβαν την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’1629) ΚΥΑ.
v) είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν σύμβαση εργασίας /ή μίσθωσης έργου με φορείς του δημοσίου (διασταύρωση με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
3. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ και τα σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
4. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €), οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
-υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία δηλώνουν την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται
-σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει».
5. Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων άρχεται στις 4/11/2020.
Α3. Σύμφωνα με την από 15/10/2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η εγγραφή των εργαζομένων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την υπαγωγή τους στα μέτρα στήριξής τους που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και στη με αριθμ. οικ. 39436/994/2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ και παρατάθηκε έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων στην ειδική πλατφόρμα.
A4. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας λ1 της με αριθ. πρωτ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β’ 4270) δεν αποκλείονται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’177), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό και στην με αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 (Β’ 4702) ΚΥΑ.
Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΑΓΟΥΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
1. Με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’177) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 «Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών» (Β’ 4702) προβλέπεται ότι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, οι κάτωθι:
α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, και
β) Οι τουριστικοί συνοδοί.
2. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, τις εξαιρέσεις από τους δικαιούχους, τις διασταυρώσεις στοιχείων και τη διαδικασία λήψης της ανωτέρω αποζημίωσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο Α1 της παρούσας εγκυκλίου.
3. Ο δικαιούχος υποβάλλει δύο αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, μία για κάθε μήνα, ξεχωριστά, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.
4. Η υποβολή των αιτήσεων, τόσο για τον μήνα Σεπτέμβριο, όσο και για τον μήνα Οκτώβριο, άρχεται στις 4/11/2020.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω