Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα Τομεακών Προγραμμάτων,  Διοικητικά και Οικονομικά, Τεχνικά, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα:
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη:
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Γηροκομείου Ιεράπετρας».
2. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Ευθύνες της περιφέρειας στα επείγοντα αιτήματα επιβίωσης των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης».
3. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «έγκριση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επικοινωνιακή πολιτική της περιφέρειας Κρήτης».
4. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Στάση της διοίκησης της περιφέρειας σε συνθήκες πανδημίας».
5. «Ξαστεριά – Ανατροπή στην Κρήτη» με θέμα:  «Διάθεση 13.500.ΟΟΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» εφτά Περιφερειών μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Κρήτης -με 2.500.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία από τον προϋπολογισμό, τον τύπο αλλά και τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ)».
1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.1 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ. (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
1.2 Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση: α) Πλημμυρικών Φαινομένων, β) Χιονοπτώσεων & Παγετού και γ) Έντονων Καιρικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7/3-3-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ. (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & ΠΑΜ-ΠΣΕΑ / Διαχείριση Τεχνικών Μέσων, κ. Κουρουπάκης Αναστάσιος).
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Ψήφιση τρίτης (3ης) Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
2.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
2.3. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων για το έργο: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου: εγκατάσταση επεξεργασίας νερού», ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. (εισηγήτρια για τα θέματα 2.1, 2.2 και 2.3 η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ κα. Ραπτάκη Μαρία).
2.4 Εξαίρεση από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από τον ειδικό σύμβουλο κ. Κουφάκη Ελευθέριο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 76689/21-04-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ. (εισηγήτρια η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας από Κοξαρέ έως Ασώματο τμήμα της επαρχιακής οδού υπ. αρ. 9  Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» (ΤΚ 2008ΕΠ00200003). Υποέργο (νέο): «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 78328/24-04-2020έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
3.2 Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη βόρεια  είσοδο του οικισμού Μέρωνα  της δευτερεύουσας επαρχιακής οδού 18 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ» του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
3.3  Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη θέση «Πέτρας νερό» 1.200,00 μ. πριν τη διασταύρωση για τον  οικισμό «Κλεισίδι»  (Ζωοτροφές «Καπετανάκη») της επαρχιακής οδού 22 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ.ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ – ΣΧ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
3.4 Παράταση προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ: ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου. (εισηγήτρια για τα θέματα 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).
3.5  Παράταση ισχύος της  κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση) για την εκτροπή της κυκλοφορίας της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Βιάννου στο τμήμα από Α/Κ Αλαγνίου έως τον οικισμό Αρκαλοχωρίου μέσω της παλαιάς επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Βιάννου στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου», αναδόχου: ≪ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.≫, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
3.6 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», Αναδόχου «P & C DEVELOPMENT S.A.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. (εισηγητής για τα θέματα 3.6 και  3.6 ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ κ. Ψαρουδάκης Μιχάλης).
3.7 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1165 ΚΥ µικρού εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) από την Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
3.8 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1166 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
3.9 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6/2019 Απόφασης και Έγκριση της επανυποβαλόμενης  Μελέτης εξασφάλισης της Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ 5000393, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. (εισηγητής για τα θέματα 3.7, 3.8 και 3.9  ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων ο κ. Καλογερής Νικόλαος).
4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4.1 Έκφραση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Καθορισμό νέων Λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων ή επέκταση των ήδη υφιστάμενων Λατομικών περιοχών, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 420/12-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων. (εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νικόλαος).
5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
5.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ADRISEISMIC –  New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers- Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα INTERREG ADRION), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ρ.
5.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Capilising good coastal practicesand improving policies to prevent marine litter – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα-CAPonLITTER” του προγράμματος πλαισίου Interreg Europe, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης.
5.3 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά – Διεθνή Δίκτυα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης.
5.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού έργου «DestiMED PLUS- Ecotourism inMediterranean Destinations. From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support- Οικοτουρισμός στους Μεσογειακούς Προορισμούς: Από την Παρακολούθηση και το Σχεδιασμό στην Προώθηση και Υποστήριξη των Πολιτικών του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED», σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 80117/29-04-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ.
5.5 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «BLUEFASMA», σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ.
5.6  Έγκριση α) εξάμηνης παράτασης του έργου INNOVAGRO με νέα ημερομηνία λήξης 31/10/2020 και β) Παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ.
5.7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού έργου «INCIRCLE-Support Insular and low density areas in the transition towards a more Circular Tourism Economy-Υποστήριξη νησιωτικών και χαμηλής πυκνότητας περιοχών στη μετάβαση προς μια πιο κυκλική τουριστική οικονομία, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED», σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 80135/29-04-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ.
5.8  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του ευρωπαϊκού έργου «DTRAIN», με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062997 που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΡ.
5.9 Αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου  “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (αξιοποίηση ορεινών περιοχών μέσω διασύνδεσης και πράσινης ανάπτυξης) με ακρωνύμιο “MOVING”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Horizon 2020 – Έρευνα και Καινοτομία (Research and Innovation Framework Programme), Αγροτική Αναγέννηση 2019 (Rural Renaissance 2019), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΡ.
(Για όλα τα Ευρωπαϊκά Θέματα εισηγητήςο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ κ. Αλεξάκης Γιώργος).

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω