Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

φεκ

Η γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.
Το νέο ΕΤΑ θα υποστηρίξει συνεργατικές δράσεις και διασυνοριακή συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ, σε κάθε στάδιο του βιομηχανικού κύκλου που σχετίζεται με αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες. Ο σχεδιασμός του προγράμματος θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή αμυντικών βιομηχανιών όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των μεσαίων κεφαλαίων, σε ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας έτσι και βελτιώνοντας τον αμυντικό εφοδιασμό και τις αλυσίδες αξίας.
Με την επιφύλαξη της τελικής επιβεβαίωσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πακέτο ΠΔΠ και σχετικά προγράμματα, το ταμείο θα διαθέτει χρηματοδοτικό κονδύλιο 7.953.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, 2.651.000.000 ευρώ θα διατεθούν για έρευνα και 5.302.000.000 ευρώ θα διατεθούν για αναπτυξιακές δράσεις. Το ΕΤΑ, ειδικότερα, θα στοχεύσει στην καινοτομία με το 5% των κονδυλίων που διατίθενται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες και καινοτόμο εξοπλισμό.
Προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή με το ΠΔΠ και τα συναφή προγράμματα, αποφασίστηκε ότι το ΕΤΑ θα τεθεί σε λειτουργία την ίδια περίοδο με το ΠΔΠ, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Οι νέοι κανόνες θα καθορίσουν επίσης ένα σαφές πλαίσιο για τη συμμετοχή τρίτων κρατών και οντοτήτων.
Κατά κανόνα, το ΕΤΑ θα παρέχει οικονομικά κίνητρα σε οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα (μέλη του ΕΟΧ), οι οποίες δεν ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη πολιτεία ή μη συνδεδεμένη κρατική οντότητα τρίτου κράτους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί από τους πρεσβευτές των κρατών μελών που κάθονται στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper). Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνουν τον προτεινόμενο κανονισμό σε διαδικασία πρώτης δεύτερης ανάγνωσης.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω