Απαλλαγή φόρου κερδών αγροτικής δραστηριότητας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 4760/09.09.2022, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, όπου καθορίζει την διαδικασία, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
Αναλυτικά η Απόφαση:
            Άρθρο 1
            Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022
1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρ- θρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), με εξαίρεση τα προϊό- ντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και (α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, (β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
            Άρθρο 2
            Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 4935/2022
1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).
2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.
            Άρθρο 3
            Παρεμφερή προϊόντα
Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως ενδεικτικά:α) φρούτα,β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,γ) σιτηρά/δημητριακά,δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών,ε) οι καρποί,στ) λάδια και φυτικά λίπη,ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες,η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα,ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,ια) όσπρια,ιβ) βαμβάκι.
            Άρθρο 4
            Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας
1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης – αγοραστή, είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.2. Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων,β) το είδος των προϊόντων,γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β,δ) η ποσότητα των προϊόντων,ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,στ) η τιμή των προϊόντων,ζ) ο χρόνος παράδοσης.Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επη- ρεάζει την εφαρμογή της παρούσας.
            Άρθρο 5
            Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας
1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE».2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης των στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1.3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί αμελητή τη διαδικασία της παρ. 1.4. Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.6. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.7. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι ανατρεπτικές.8. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1065606/7222/ 31.7.2000 (Β’ 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
            Άρθρο 6
            Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Η παρούσα εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.2. Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 31/12/2022.3. Η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία έως τις 15/11/2022.4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ομιλητές 2ης Ημερίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω