Αύξηση voucher παιδικών σταθμών

Τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τους παιδικούς σταθμούς αυξάνοντας τον αριθμό θέσεων που μπορούν να προσφέρουν οι Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε εκφράσει την αντίθεσή της, στην περικοπή των θέσεων.
Συγκεκριμένα το ΦΕΚ μετ ην ΚΥΑ:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου  -Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 2774).
2 Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση επίκουρου καθηγητή.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 89865-28/08/2020 (1)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου -Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020 2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 2774).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
4. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
5. Την υπό στοιχεία 1095Α/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3180).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία 127860/Δ1/13.08.2019 κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020” και της υπό στοιχεία 100872/Δ1/24-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021 (Β’2569)» (Β’ 3233).
8. Την υπό στοιχεία 66981/Δ1/27.04.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» (Β’ 1586).
9. Την υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 986)», (Β’ 1467).
10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’  297) και άλλες διατάξεις» (Α’  265) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58 καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).
11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
13. Την υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 2774).
14. Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020, κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2774) ως ακολούθως:
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο μετά τον πίνακα τροποποιείται ως εξής: «Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ».
β) Το σημείο β, της παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: «Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.
Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’ άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους και υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω