Διαγωνισμός έργου Στοάς Μακάσι

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ» (Υποέργο 2 της πράξης “Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι”, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 (ΕΤΠΑ), ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» 6.c.he.2: Εκθέσεις και Μουσειακοί χώροι και δράσεις για την προβολή και ανάδειξη των 5+1 πολιτισμών της πόλης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με Κ.Α. 2021ΕΠ00210063 (ΟΠΣ 5120199) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης.)
            Συγκεκριμένα η Προκήρυξη:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,
Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Δ/νση στο διαδίκτυο www.heraklion.gr
Τηλέφωνο: 2813409000
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διονυσίου 13α ,Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ 71601 .
Πληροφορίες: Γιώργος Ταβερναράκης – Γ. Σμυρνάκης
E-mail: [email protected][email protected]
Τηλέφωνο: 2813409845-180
2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου) www.heraklion.gr . Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45000000-7 – «Κατασκευαστικές εργασίες».
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ.
7. Τόπος Εκτέλεσης: Η στοά Μακάσι του ενετικού οχυρωματικού περιβόλου της πόλης του Ηρακλείου.
8. Τίτλος έργου: Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εισόδου της στοάς Μακάσι:
9. Σύντομη Περιγραφή: Το Υποέργο 2: «Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εισόδου της στοάς Μακάσι», στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι” αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο χώρο εξωτερικά της εισόδου της στοάς (κατασκευή μικρής μονάδας WC, διαμόρφωση ράμπας, τοποθέτηση μεταλλικού οξειδωμένου πετάσματος πάνω από την πύλη της στοάς που θα συγκρατεί τα χώματα του πρανούς, τοποθέτηση καθιστικών) και εργασίες στο χώρο της εξωτερικής χαμηλής πλατείας (καθαρισμός από την αυτοφυή βλάστηση, επίστρωση της πλατείας με πατημένο χώμα (υδατοπερατό σκυρόδεμα), στους φυσικούς χρωματισμούς του χώρου, φύτευση ελιάς στο κέντρο της πλατείας, τοποθέτηση καθιστικών). Εσωτερικά της στοάς, οι μόνες ήπιες οικοδομικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν στην ενσωμάτωση ξύλινης ράμπας στην κλίμακα του τελευταίου τμήματος της στοάς, που οδηγεί στην έξοδο προς την χαμηλή εξωτερική πλατεία του προμαχώνα, για λόγους προσβασιμότητας και στην τοποθέτηση ανοιγόμενου υαλοπετάσματος στην ξύλινη πόρτα εξόδου προς την χαμηλή πλατεία (όμοιου με αυτού που έχει ήδη τοποθετηθεί στην μπροστινή ξύλινη πόρτα εισόδου της στοάς), για λόγους ασφαλείας.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 131.451,61 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια Σύμβασης: Έξι (6 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
− Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
− Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
− Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
− Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.629,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίωΝ.
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ.2α ν.4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από πιστώσεις της δράσης 6.c.he.2: Εκθέσεις και Μουσειακοί χώροι και δράσεις για την προβολή και ανάδειξη των 5+1 πολιτισμών της πόλης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Είναι το Υποέργο 2 «Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εισόδου της στοάς Μακάσι» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι», με Κ.Α. 2021ΕΠ00210063 (ΟΠΣ 5120199) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2022 του Δήμου Ηρακλείου με 64-7326.013.
25. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής, ο τρόπος εκτέλεσης, η έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την με αριθμό πρωτ. 1949/20-04-2022 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος «Κρήτη» και με την με αριθμό 634/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 59448/27-06-2022 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 64-7326.013 για το οικονομικό έτος 2022 ποσού 100.00,00 € και για το έτος 2023 ποσού 63.000,00 € (Α-1508/27-06-2022-ΑΔΑ: 651ΓΩ0Ο-ΩΕ3). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.
27. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

Νέα ημερομηνία 2ης Ημερίδας Τουρισμού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω