Διαδικτυακή πλατφόρμα Κοινωνικού Παντοπωλείου

Από τη Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, θα είναι ανοιχτή η διαδικτυακή πλατφόρμα platanias.aitiseispoliton.gr μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους – επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά – για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ e-ΑΙΤΗΣΗΣ
Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας – η οποία έχει διακριθεί με το ασημένιο βραβείο στο διαγωνισμό των «Best City Awards 2017» – και συνακόλουθα η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης είναι απλή και σύντομη και περιλαμβάνει δύο βασικά (2) βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη http://platanias.aitiseispoliton.gr.
• Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τους (όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, email κ.λπ) και αμέσως μετά θα επιλέξουν το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν και θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
• Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχουν ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.
ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης
• Στη συνέχεια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.
• Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.
• Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
• Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαραίτητων στοιχείων, κάθε πολίτης/χρήστης θα πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις δηλωθείσες ιδιότητες, σύμφωνα με τον πίνακα δικαιολογητικών.
• Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ HELP DESK
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για τις περιπτώσεις όπου πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν διαθέτουν Η/Υ, ο Δήμος Πλατανιά έχει προβλέψει την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης αυτών, μέσω δύο γραφείων Helpdesk. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά: (α) στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής / Τηλ.: 2821340053-40032) ή (β) στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πλατανιά (δημοτικό κατάστημα – πρώην δημαρχείο Αλικιανού / τηλ.: 2821341040-41033),  προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι να πραγματοποιήσουν την εγγραφή και να υποβάλλουν την αίτηση – για λογαριασμό του πολίτη – στο ηλεκτρονικό σύστημα και στη συνέχεια θα  προσκομίζουν  σε φυσική μορφή (μετά από συνεννόηση με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους) τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται με βάση τις υπ. αρ. 325/2016 και 80/2020 Αποφάσεις του ΔΣ Πλατανιά (διαθέσιμες στην ιστοσελίδα platanias.aitiseispoliton.gr).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
Εντοπιότητα Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς).Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο να προσκομισθεί αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία στη Χώρα, συνολικά επί πέντε (5) συνεχή έτη, από τα οποία  τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα (4) συνεχή έτη να αποδεικνύεται η κατοικία στο Δήμο Πλατανιά (μισθωτήριο συμβόλαιο, Ε1 των τελευταίων πέντε (5) ετών, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ ή Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. των τελευταίων πέντε (5) ετών) (για αλλοδαπούς).Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς).  
Οικονομική Κατάσταση – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (τελευταίου έτους). Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).Στην περίπτωση που ο δυνητικά δικαιούχος δηλώνει φιλοξενούμενος ή στην περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται από φιλοξενούμενα μέλη, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία (Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9) του ιδιοκτήτη της κατοικίας ή των φιλοξενούμενων μελών, αντίστοιχα.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρούν καταθέσεις άνω των 25.000 ευρώ, Επίσης, Υπεύθυνη δήλωση και των συγγενών τους α΄ βαθμού εξ’ αίματος, σε ευθεία γραμμή ή/και α΄ βαθμού εξ’ αγχιστείας (ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά), ότι δεν διατηρούν καταθέσεις άνω των 25.000 ευρώ, στην περίπτωση που συνοικούν.
Οικογενειακή Κατάσταση Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ ή Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (για ΑμεΑ).Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από τη Σχολή Φοίτησης (για φοιτητές).Βεβαίωση από το Στρατό (για φαντάρους).Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή εξατομικευμένη έκθεση κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία με την οποία πιστοποιείται ότι το άτομο ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή βεβαιώνει την ειδική κατάσταση και τις συνθήκες/δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση – μονογονεϊκότητα, μοναχικότητα/ αδυναμία εξυπηρέτησης ηλικιωμένου, κλπ).Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.) (για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας).
Συνθήκες διαμονής ατόμου/οικογένειας Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1) ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.Αντίγραφο Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού, ύστερα από σχετική κοινωνική έρευνα αρμόδιας δημόσιας ή δημοτικής υπηρεσίας, σε περίπτωση αστέγου ατόμου ή οικογένειας.Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού, ύστερα από σχετική κοινωνική έρευνα αρμόδιας δημόσιας ή δημοτικής υπηρεσίας, σε περίπτωση που δηλώνεται ενοίκιο πρώτης κατοικίας κάτω των 150,00 ευρώ, με την οποία θα πιστοποιείται το επίπεδο διαβίωσης του αιτούντα ή/και της οικογένειας.  
Ανεργία Βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) ατόμου (ωφελούμενου ή προστατευόμενου μέλους) σε ισχύ*.       *Οι βεβαιώσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου, μέσω ΚΕΠ και μέσω των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω