Δικαιολογητικά εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Τροποποιήθηκε το περιεχόμενο της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4696/Β’/8.9.22.
            Ειδικότερα:
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.
            Συγκεκριμένα η ΚΥΑ:
Τροποποιούμε τα υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4738/2020, για τα οποία παρέχεται από τον οφειλέτη η άδεια για επεξεργασία και κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, ως εξής:
          Α) Καταργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου ε’ του άρθρου 9, της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου β’ της παρ. 2 του άρθρου 10, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10, του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, του στοιχείου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4738/2020. Σε σχέση με το στοιχείο α’ του άρθρου 9 και στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4738/2020, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη.
Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται από τον οφειλέτη μόνο μετά από σχετικό αίτημα προσκόμισης αυτών είτε από το χρηματοδοτικό φορέα προς τον οφειλέτη σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών είτε από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.
          Β) Αντί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων του στοιχείου ε’ της παρ. 2 του άρθρου 10, υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
          Γ) Προστίθεται στον κατάλογο των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4738/2020 το εξής δικαιολογητικό: Το υπό στοιχείο αη’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4738/2020 πιστοποιητικό, το οποίο δύναται να υποκατασταθεί από τα εξής έγγραφα, εφόσον δεν είναι εφικτή η συνυποβολή του με την αίτηση του άρθρου 8 του ν. 4738/2020:
α) Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι α) δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για υπαγωγή του σε διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α’ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α’ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και β) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. α’ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020. Και
β) αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, συνυποβαλλόμενες από τον οφειλέτη κατά την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020.
Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020.
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη, ενώ, σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 66468/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2484).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ομιλητές 2ης Ημερίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω