Εγκύκλιος δημοσίων υπαλλήλων ομάδων αυξημένου κινδύνου

Με τηλεργασία ή back office, θα μπορούν να εργάζονται έως την 31η Αυγούστου 2020, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία τους, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε, το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Αναλυτικά η εγκύκλιος:
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ. εγκύκλιοι:
α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),δ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),ε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),στ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),ζ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),θ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α),ιβ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ),ιγ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ).Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και βάσει της διαμορφωθείσαςμέχρι στιγμής κατάστασης όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκηςπεριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής:
A. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:α) τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής,β) το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η χρήση των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τουΔημοσίου μεσούσης της θερινής περιόδου,γ) το γεγονός ότι συνεπεία της απουσίας των υπαλλήλων με τις κανονικές τους άδειες, οιΥπηρεσίες αναγκαστικά λειτουργούν με μειωμένο αριθμό υπαλλήλων,δ) την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας,ε) την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τηνοποία «…Αναφορικά με την δυνατότητα εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, πουανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από Covid-19, ο Πρόεδρος τηςΕπιτροπής λαμβάνοντας το λόγο, επανέλαβε την εισήγησή του για δυνατότητα εργασίας τωνανωτέρω ομάδων για όσο χρόνο το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, με τηνυποχρέωση των διοικήσεων των οργανισμών, για απασχόλησή τους σε ασφαλείς θέσειςεργασίας χωρίς επαφή με κοινό (back-office)».στ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση τουδημοσίου συμφέροντος,διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:1. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και από το χρόνο επαναφοράς σε πλήρη λειτουργίατων δημοσίων υπηρεσιών δεν εντοπίζονται κρούσματα στους χώρους εργασίας τωνδημοσίων υπηρεσιών συνεπεία της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων,2. Η υποχρεωτική πλέον χρήση της μάσκας καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης καιπροστασίας της ατομικής υγιεινής αλλά και της δημόσιας υγείας περιορίζουν καιαντιμετωπίζουν τη διασπορά του κορωνοϊού.Βάσει όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊούαποτελεί προϊόν συνωστισμού, συγχρωτισμού και συνωστισμού που δεν τελεί σεσυνάρτηση με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες,παρακαλούνται:1. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ομάδες αυξημένουκινδύνου, για την λήψη εκείνων των μέτρων που έχουν ήδη υποδειχθεί, τα οποίαδιασφαλίζουν την ατομική τους υγεία αλλά και προστατεύουν τη δημοσία υγείαταυτόχρονα (χρήση μάσκας, αντισηπτικών, αποφυγή συνωστισμού καισυγχρωτισμού κλπ),2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οφείλουν να προβούν σε όλες τιςαπαραίτητες ενέργειες και να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ήδηυποδειχθεί αρμοδίως για τη διασφάλιση της υγιεινής των εργαζομένων (βλ. κεφ. Δ΄της ανωτέρω η΄ σχετικής εγκυκλίου).3. Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίεςοφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, να μεριμνούν για την ατομικήτους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνοτόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους συναναστρέφονται κατά τιςσυναλλαγές τους. Υπενθυμίζεται ότι και οι υπάλληλοι οφείλουν να φορούν μάσκακατά τη διάρκεια που εξυπηρετούν τους πολίτες.4. Προς επίτευξη και διατήρηση της κανονικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιώνκαι υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, εξυπακούεται ότι δύνανται κατά την κρίσητων αρμοδίων διευθύνσεων προσωπικού και υπό τη στάθμιση των πραγματικώνπεριστατικών που αφορούν στη λειτουργία εκάστης δημόσιας υπηρεσίας, ναεπανέλθουν σε ισχύ τα τρία ωράρια λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση καιαποχώρηση των υπαλλήλων (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00) ή ακόμακαι την παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίαςεκάστης δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στιςδημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι κατά τηνεπιλογή των ανωτέρω τριών ωραρίων εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομήτου προσωπικού που θα κάνει χρήση αυτών και στα τρία ωράρια, προκειμένου ναεπιτυγχάνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου (σχετικές και οι ανωτέρω στ΄ καιθ΄ εγκύκλιοι).5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ειδικά για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου,όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1856) απόφαση (σχετική και η η΄ εγκύκλιος) θα χορηγούν κατόπιν αιτήσεως τωνενδιαφερομένων και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών τηναιτούμενη ειδική άδεια απουσίας εφόσον στην Υπηρεσία, στην οποίααπασχολούνται, δεν δύνανται να εργαστούν σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο πουνα μην έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσονδεν δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τωνεργαζομένων. Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, η ειδικήαυτή άδεια απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τουςυπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τακαθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τουςδεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Αντίθετα, υπάλληλοι,οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω τηςφύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ.προϊστάμενοι, βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό κ.α., θα προσέρχονται στην υπηρεσίατους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση τωνόρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Εξυπακούεται ότι για τηνεφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και ηπαράμετρος του τρόπου μετάβασης και επιστροφής από και προς τον χώροεργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. Σε περίπτωση πουη μετάβαση των υπαλλήλων από και προς το χώρο εργασίας δεν εμπίπτει στιςανωτέρω περιπτώσεις, ήτοι οι υπάλληλοι προσέρχονται με ίδια μέσα μεταφοράς ήπεζοί, και εφόσον πληρούνται και τα μέτρα προστασίας της υγείας στον χώροεργασίας, τότε δεν απαιτείται η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας.Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η ειδική άδεια απουσίας επί του παρόντος θαχορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουναποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανταινα παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία δεν είναιαποδεδειγμένα εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείαςκαι προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού κατόπιν αξιολόγησης καιτεκμηρίωσης των ανωτέρω από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού. Η χορήγησητης ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εφόσον από τα προσκομιζόμεναιατρικά δικαιολογητικά συνιστάται αρμοδίως και υπευθύνως από τον θεράπονταιατρό ότι ο υπάλληλος, έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε υπηρεσίεςback office ή ακόμα και εάν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίαςκαι διασποράς από τον κορωνοϊό στον χώρο εργασίας του, απαιτείται γιααποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας η παραμονή του κατ΄ οίκον επειδήανήκει στις σχετικές με την προαναφερόμενη ΚΥΑ ομάδες αυξημένου κινδύνου.6. Υπάλληλοι που δικαιούνται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και παραμέτρους νακάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας και οι οποίοι απουσιάζουν επί τουπαρόντος με άλλου είδους άδεια – κανονική, αναρρωτική, υπηρεσιακή κλπ-, ηειδική άδεια απουσίας θα χορηγηθεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μετά την λήξητων αδειών, των οποίων κάνουν χρήση τώρα προς διασφάλιση της συνέχειας και τηςεύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε άδεια απουσίας του προσωπικού εγκρίνεται και χορηγείται βάσει των υπηρεσιακώναναγκών.7. Τέλος, υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου,αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετάτων οποίων συνοικούν, θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τηνπροστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους καθώς δενπροβλέπεται αλλά και μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικήςάδειας απουσίας για αυτούς.
Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Υπενθυμίζεται το κεφάλαιο Γ΄ της ανωτέρω δ΄ σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με τηναναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού συνεπεία του κορωνοϊού και συγκεκριμένα: Σύμφωνα μετις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ «Σεπερίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τονκορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον ΕθνικόΟργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίοςενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία μεαναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτικήάδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια τουυπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια ΥγειονομικήΕπιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οιοποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίαςέναντι της διασποράς του κορωνοϊού, υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίοεφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με τηνειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτηςανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτεπροβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ουπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόποαμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνηδήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνατα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), ταοποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώςπροβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικόδιάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που θα παρέχουν εξαποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Καθώς η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση σήμερα είναιπρωτόγνωρη αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι προϋποθέσεις αντιμετώπισής τηςδιαμορφώνονται με όρους που σταθμίζονται επί καθημερινής βάσεως και οι οποίοι θαπρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς αφορά στον σημαντικότερο και σπουδαιότερο όλωντων τομέων, την υγεία, από την οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα και οποιοσδήποτεάλλος τομέας του κοινωνικού γίγνεσθαι (οικονομία, εκπαίδευση, διαμόρφωση συνθηκώνεργασίας κλπ), παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, αλλά και οι πολίτες, τουςοποίους καλούνται να εξυπηρετήσουν οι υπάλληλοι αυτοί, για την επίδειξη ιδιαίτερουαισθήματος ευθύνης και συνδρομής στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων πουαναδύονται από την πανδημία του κορωνοϊού.Ως εκ τούτου τόσο η χρήση των αδειών ειδικής άδειας απουσίας συνεπεία τηςυπαγωγής του υπαλλήλου σε ομάδες αυξημένου κινδύνου όσο και της αναρρωτικής άδειαςειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγείται με όρους αδιαμφισβήτητους και ως το μοναδικόμέτρο που δύναται να ληφθεί προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού,αλλά και για την προστασία της υγείας του υπαλλήλου αλλά και της δημόσιας υγείαςγενικότερα.Επιπλέον και βάσει των από 14/8/2020 εξαγγελιών του αρμόδιου ΥφυπουργούΠροστασίας του Πολίτη, τα ανωτέρω αναφερόμενα στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ της παρούσαςισχύουν έως την 31η/8/2020. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου πουεπιστρέφουν από τις κανονικές άδειες στην εργασία τους και βάσει του ατομικούαισθήματος ευθύνης του κάθε εργαζομένου, υπενθυμίζεται η σύσταση για παραμονή κατ΄οίκον 7 ημέρες με αιτιολογημένη άδεια απουσίας του κεφ.Β΄ της παρούσας, εφόσον ουπάλληλος έχει μεταβεί για διακοπές και ήρθε σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθείως κρούσματα, ενημερώνοντας σχετικά και προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικόστοιχείο στην διεύθυνση προσωπικού. Άλλως και εφόσον τα ανωτέρω δεν αποδεικνύονται,οι υπάλληλοι αυτοί δέον να φορούν με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία για το ίδιο ως άνωχρονικό διάστημα μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία, εφόσονέρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες ή με συναδέλφους εντός του ίδιου χώρου εργασίας σεαπόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης (1,5 μέτρο).
Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω οδηγίαθα εφαρμόζεται και για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου κάνουν χρήση κανονικής άδειαςκαι μετά την 31η/8/2020 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς τουκορωνοϊού.Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, θαακολουθήσουν, εφόσον απαιτείται, νέες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για ενημέρωση του σχετικούΠαρουσιολογίου για τον COVID 19 στην ιστοσελίδα της απογραφής (βλ. κεφάλαιο Δ΄ της γ΄σχετικής εγκυκλίου).
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθεπρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ήεποπτεύονται από αυτούς.2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στιςοποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικώνπεριστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις απότην Υπηρεσία μας.3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουνδοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσειςπροσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ωςεξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
[email protected] και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο [email protected] προς αμεσότερη ανταπόκριση.Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στιςΑποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στιςπληροφορίες της εγκυκλίου.
4. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.
5. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΕσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό ΔημοσίουΤομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω