Ενίσχυση βιολογικής καλλιέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με το επικείμενο σχέδιο δράσης της για τη βιολογική γεωργία. Ο τομέας αυτός θεωρείται σημαντικός στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
Συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τομέας της βιολογικής γεωργίας διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, καθώς και ένα εύρυθμο νομικό πλαίσιο κοινής αποδοχής, στοιχείο ουσιώδες για την επίτευξη του στόχου για αύξηση στο 25% του ποσοστού των γεωργικών εκτάσεων που διατίθενται αποκλειστικά για βιολογική γεωργία.
Ο νέος κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή παρέχει μεν μια στέρεη βάση, ωστόσο το παράγωγο δίκαιο, του οποίου η θέσπιση ακόμη εκκρεμεί, θα πρέπει να είναι εξίσου ανθεκτικό. Ως εκ τούτου, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερομένων, η Επιτροπή πρότεινε μεταξύ άλλων, να αναβληθεί η έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα κατά ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου 2021 για την 1η Ιανουαρίου 2022.
Για το έτος 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης, να διαθέσει ειδικό κονδύλι για τη βιολογική γεωργία, ύψους 40 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι αυτό θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις προώθησης και εκστρατείες ενημέρωσης για τον τομέα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και την τόνωση της ζήτησης.
Εκτός από αυτά τα βασικά εργαλεία, η τρέχουσα και η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ. Για παράδειγμα, τα μέτρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν στήριξη σε γεωργούς που επιθυμούν να στραφούν στη βιολογική γεωργία, καθώς και στη διατήρηση αυτού του είδους γεωργίας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω