Ροή Ειδήσεων

Επιλογή αναδόχου λυμάτων Ανωγείων

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – ΜΟΔ Α.Ε. προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.906.000,00 ευρώ με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15.09.2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19.09.2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ.
          Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί», της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κωδικός CPV: 45232421-9 και συμπληρωματικά 90481000-2
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL433
          Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα.
(α) ΤΜΗΜΑ 1: την οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία και στη συνέχεια την κατασκευή των έργων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
(β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για 5 έτη.
            Ειδικότερα ολόκληρη η προκήρυξη του διαγωνισμού:

2η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω