ΚΥΑ υγειονομικών μέτρων καταστημάτων – εκδηλώσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3949, Δεύτερο Τεύχος, 15 Σεπτεμβρίου 2020, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις λόγω μέτρων κορονοϊού, σε Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, Λάρισα, Κέρκυρα,Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πέλλα, Πιερία, Κιλκίς, Λέσβου,Ημαθίας, Μύκονο, Θήρα, Βόλο, Κατερίνη, Ρόδο, Ζάκυνθο, Κω, Πάρο και Αντίπαρο.
Συγκεκριμένα:
«Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
ιγ. της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από την 1η.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3573), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 3927)», όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την από 11.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56423/14.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων
1. Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των ΠεριφερειακώνΕνοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας,Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου καιΗμαθίας και
γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεταιανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αναυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένωνκαι τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς καιτων συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενουεδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπόστοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή υπουργικήαπόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοιτίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από τηνεφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του πρώτου εδαφίουδεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης τωνεκδηλώσεων αυτών.2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 τουάρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολήςκινηματογραφικών ταινιών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθείμε την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινήυπουργική απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικάπρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ήσυμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται γιακάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιαςαρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις τηςπαρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμοτριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώκαι αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπωνπου διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται,με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για τηνπρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικόπρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο δεύτερο
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) τωνΠεριφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Τρικάλων και γ)των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρουκαι Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχταέως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευσηκαταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις(catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και τωνοκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικώνεκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οιδραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών, περιφερειακώνενοτήτων και δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά τοεκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά τοσκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery)και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα(take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5)μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντωςτης παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο τωνκαταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.2. Στους ειδικούς κανόνες της παρ. 1 συμπεριλαμβάνονται και οι όμοιες δραστηριότητες που παρέχονταιεντός των τουριστικών καταλυμάτων.3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολήλειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.4. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινήυπουργική απόφαση (Β’ 3927), όπως εκάστοτε ισχύει,δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Εντός τουπεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, δεν επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα(take away).
Άρθρο τρίτο
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίησητων παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωσηκαι είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων,καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 (Β’ 3611) κοινής υπουργικήςαπόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο τέταρτο
Ισχύς
1. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύοςτης, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξηςκαι Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας καιΚοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντωνσε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, ΠεριφερειακέςΕνότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583).2. Η παρούσα ισχύει από την 16η.9.2020 έως και την30η.9.2020.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω