Σύστημα καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων & εγκαταστάσεων

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 126538 – 30-11-2020 απόφαση «Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», με την οποία καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης καταγγελιών στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως προς τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση και τη διαχείρισή τους (ΦΕΚ 5457/Β’/2020).
Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) είναι:
Η θέσπιση – βάσει κινδύνου – ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών που υποβάλλονται στη ΓΓΒ και οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων που διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε χρήση/λειτουργία, αρμοδιότητας της ΓΓΒ.
Η διασφάλιση της αξιοποίησης των αναφορών/καταγγελιών ως πηγή πληροφοριών για τη βελτίωση της στόχευσης των κινδύνων και του σχεδιασμού των ελέγχων.
Η πολιτική της ΓΓΒ σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση των αναφορών/καταγγελιών στο πεδίο της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων, ως αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:
– Διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να εκφράζουν τις βάσιμες αναφορές/καταγγελίες τους για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων
– Διαμόρφωση διαδικασίας διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών με κεντρική διαχείριση, προσανατολισμένη στη διαχείριση κινδύνου, σε συνάφεια με τους στόχους της ΓΓΒ
– Αξιολόγηση και διαχείριση των αναφορών/καταγγελιών με ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων, αντικειμενικό και αμερόληπτο, που προβλέπει τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των άλλων έννομων συμφερόντων τους
– Άμεση ανταπόκριση του ελεγκτικού μηχανισμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της αναφοράς/καταγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους
– Συγκέντρωση & αξιοποίηση σημαντικών πληροφοριών για τα προβλήματα και τις τάσεις της αγοράς και την προσαρμογή της στρατηγικής εποπτείας και του τακτικού προγραμματισμού ελέγχων
– Συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών, με παρουσίαση δεικτών αποτελεσματικότητας, ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών, καταναλωτικών οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων κ.λπ.
Αναφορές και καταγγελίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων, μπορούν να υποβάλλονται στη ΓΓΒ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, εγγράφως, τηλεφωνικώς κ.λπ.).

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω