Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου ΑΡΙΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε.

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 στο ΦΕΚ Β’ 4599, η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση με θέμα την «Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, πιστοποίηση υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επενδυτικού σχεδίου, Καταβολή 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης στην επιχείρηση «ΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΑΡΙΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004».
Ειδικότερα η απόφαση:
«Με την υπ’ αρ. 78877/05-08-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α. Εγκρίνονται αιτήματα της επιχείρησης «ΑΡΙΩΝ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΙ- ΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε.», η οποία υπήχθη, με την υπό στοιχεία 44485/ ΥΠΕ/5/03841/E/ν. 3299/2004/24-10-2011 (Β’ 2526) από- φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 43 δωματίων/84 κλινών με SPA», στην περιοχή Αδελιανός Κάμπος του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (6.138.033,99 €) ευρώ και ποσού επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2.086.931,55€), ήτοι ποσοστού 34% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, και αφορούν – στην τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης με αύξηση της δυναμικότητας από 43 δωμάτια/84 κλίνες σε 52 δωμάτια/154 κλίνες,
– στην τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με μεταβολές στο ύψος των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, και,
– στην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της για λόγους ανωτέρας βίας κατά σαράντα οκτώ (48) μήνες.
          Αντίστοιχα τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα της υπό στοιχεία 44485/ΥΠΕ/5/03841/E/ν. 3299/2004/ 24-10-2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου», η περίπτωση γ (Δυναμικότητα) του άρθρου 6 «Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης» και η περίπτωση γ «Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου» του άρθρου 7 «Υλοποίηση του επενδυτικού έργου», σύμφωνα με την οποία η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου παρατείνεται συνολικά κατά σαράντα οκτώ (48) μήνες από 31.12.2021, ήτοι έως την 31.12.2025, για λόγους ανωτέρας βίας, ενώ προστέθηκαν και ειδικοί όροι με την περ. στ του άρθρου 6.
β.  Επιβάλλεται κύρωση ποσού 41.738,63 ευρώ, ήτοι 2% επί της εγκεκριμένης ενίσχυσης των 2.086.931,55 ευρώ, λόγω μη τήρησης από το φορέα της υποχρέωσής του να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της επιχείρησης (2 μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις 02-03-2017 και 05-07-2018), εντός προθεσμίας 60 ημερών από την συντέλεσή τους.
γ. Πιστοποιείται η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΑΡΙΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε. και εγκρίνεται η καταβολή του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, στην ως άνω επιχείρηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016, και της απόφασης υπαγωγής, όπως τροποποιείται, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1.043.465,77 €) με παρακράτηση του ποσού της κύρωσης, ύψους 41.738,63 ευρώ (1.043.465,77 – 41.738,63 = 1.001.727,14 €).
          Η πληρωμή του ποσού του ενός εκατομμυρίου μιας χιλιάδας επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (1.001.727,14 €) να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη την 2587023839/5003/19-05-2020 σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
          Η υπ’ αρ. 78877/05-08-2022 απόφαση εκδόθηκε κατόπιν Γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (απόφαση Σύστασης 77685/21-07-2016 – Β’2335/28-07-2016), κατά την 615η Συνεδρίαση της 10-01-2018 και την 624η Συνεδρίαση της 27-06-2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και ειδικότερα το άρθρο 118Α που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

2η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω