Διεθνής διαγωνισμός Βιοαποβλήτων

Ο Δήμος Πλατανιά προκήρυξε διαγωνισμό για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων μετά από τη ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ της πρόταση του.
Πιο αναλυτικά ο Δήμος θα προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Ένα Απορριμματοφόρο όχημα Βιοαποβλήτων 14κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων
• Ένα Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού φορτίου 19τν με γερανό και αρπάγη
• Ένα Κλαδοθρυματιστή
• Διακόσιους Οικιακούς κομποστοποητές των350lt
• Εκατό πενήντα κάδους 60lt για τη ΔσΠ & Συλλογή Βιοαποβλήτων
• Διακόσιους κάδους 120lt για τη ΔσΠ & Συλλογή Βιοαποβλήτων
• Διακόσιους πενήντα κάδους 240 lt για τη ΔσΠ & Συλλογή Βιοαποβλήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού Προώθησης Οικιακής Κομποστοποίησης και Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά, προϋπ. χωρίς ΦΠΑ: 393.601,61€, ΦΠΑ 24%: 94.464,39€, Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 488.066,00€. δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 364/25-01-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7ΛΚ-ΗΔΜ) περί Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η ενταγμένη Πράξη περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) υποέργα, όπου το 1ο εξ αυτών αφορά την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας, ήτοι: Υποέργο 1ο: «Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης και Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά», με συνολική δημόσια δαπάνη 455.998,55 ευρώ και ιδιωτική συμμετοχή 32.067,45 ευρώ. Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 488.066,00€
Η εν λόγω πράξη έλαβε την με αρ. πρωτ: 3290/30 -7- 2021 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ του ΕΕΠ Κρήτης.
Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011,fax: 2821340090, [email protected], www.platanias.gr.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016).
Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:
Τμήμα 1: ΟΧΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
1.1 Ένα Απορριμματοφόρο όχημα βιοαποβλήτων 14κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων, προϋπ: 181.451,61€, Φ.Π.Α. 24%: 43.548,39 €, σύνολο με ΦΠΑ: 225.000,00€ CPV: 34144512-0.
Ένα Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού φορτίου 19τν με γερανό και αρπάγη, προϋπ.:000,00€, Φ.Π.Α. 24%: 31.200,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 161.200,00€, CPV: 34134200-7.
Ένας Κλαδοθρυμματιστής, προϋπ: 000,00€, Φ.Π.Α. 24%: 7.200,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 37.200,00€ , CPV: 43810000.
Τμήμα 2: ΟΙΚΙΑΚΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
2.1 Οικιακοί κομποστοποιητές 350 lt, τεμάχια 200, προϋπ: 25.000,00€, Φ.Π.Α. 24%: 6.000,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 31.000,00€, CPV: 44613800-8.
Τμήμα 3: ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔσΠ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, προϋπ.: 27.150,00€, Φ.Π.Α. 24%: 6.516,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 33.666,00CPV:  44613800-8.
Η μελέτη περιλαμβάνει τις δαπάνες του συνόλου των απαραίτητων ενεργειών για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση όπου απαιτείται, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση/λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του προτεινόμενου εξοπλισμού.
Για το Τμήμα 1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα υποτμήματα  που απαρτίζουν το τμήμα 1.
Για τα τμήματα 2 και 3, επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του τμήματος  (υποτμήματα και ποσότητες) στο οποίο συμμετέχουν.
Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι 12 μήνες, χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλει προσφορά.
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27 /09/2021 και ώρα 15:30.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 136488, 136522, 136528, 136529, 136531.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 09/08/2021, η οποία και δημοσιεύθηκε  στις 13/08/2021 λαμβάνοντας κωδικό: EE/S S156 / 13-8-2021, 411804-2021-EL
Για την εν λόγω προμήθεια και για τους παρακάτω ΚΑ έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης το με αρ. πρωτ.: 9495/ 9 -8-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008895619 2021-07-09 πρωτογενές αίτημα ενώ λήφθηκε την απόφαση με αρ. πρωτ. 9793 / 15-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ00827478 2021-07-15,ΑΔΑ: Ω2Χ0ΩΞ5-0Ξ4) για την ανάληψη υποχρέωσης/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 360 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
Προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, τηλ: +30 2132141216, [email protected], (URL) http ://www.aepp-procurement.gr Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω