Διεθνής διαγωνισμός ψεκασμού ελαιοδέντρων Κρήτης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www. crete.gov.gr → προκηρύξεις – διαγωνισμοί) η διακήρυξη  του τριετή  ηλεκτρονικού  διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2021&2022» (ΑΔΑ: 20PROC006400464 2020-03-09). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας Κρήτης και στα τμήματα Προμηθειών κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Αντίστοιχα πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται από τη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία ανήκει το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του EΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, είναι η 24/03/2020 ημέρα Τρίτη και Ώρα:15.00 π.μ.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω