Ροή Ειδήσεων

Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 6132 την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022,η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρης, που ορίζει τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.
            Η απόφαση περιλαμβάνει:
ΤΙΤΛΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο – Οριζόντιες αρχές
Άρθρο 3 Μορφές συνεισφοράς της Ένωσης στα προγράμματα και μορφές στήριξης των δικαιούχων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Άρθρο 4 Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
Άρθρο 5 Επιλεξιμότητα πράξεων βάσει γεωγραφικής θέσης
Άρθρο 6 Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών 
Άρθρο 7 Επιλεξιμότητα πράξεων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων
Άρθρο 8 Τμηματοποιημένες πράξεις
Άρθρο 9 Διατήρηση των πράξεων
ΤΙΤΛΟΣ II ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Άρθρο 10 Επιχορηγήσεις
Άρθρο 11 Επιχορηγήσεις υπό όρους
Άρθρο 12 Μορφές επιχορηγήσεων στους δικαιούχους
Άρθρο 13 Επίπεδο δημιουργίας της δαπάνης
ΤΙΤΛΟΣ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 14 Δαπάνες στη βάση του πραγματικού κόστους
Άρθρο 15 Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
Άρθρο 16 Δαπάνες μετακινήσεων Άρθρο 17
Συνεισφορές σε είδος
Άρθρο 18 Αποσβέσεις
Άρθρο 19 Εδαφικές Εκτάσεις
Άρθρο 20 Κτιριακές εγκαταστάσεις
Άρθρο 21 Εξοπλισμός και οχήματα
Άρθρο 22 Ιδιοπαραγωγές
Άρθρο 23 Άυλα πάγια στοιχεία
Άρθρο 24 Ενοίκια
Άρθρο 25 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 26 Κρατήσεις υπέρ τρίτων
Άρθρο 27 Χρηματοδοτική μίσθωση
Άρθρο 28 Προκαταβολές
Άρθρο 29 Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις του δικαιούχου
ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Άρθρο 30 Προσδιορισμός επιλογών απλοποιημένου κόστους
Άρθρο 31 Γενικές αρχές εφαρμογής επιλογών απλοποιημένου κόστους
Άρθρο 32 Χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή για έμμεσες δαπάνες σε επιχορηγήσεις
Άρθρο 33 Χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή για άμεσες δαπάνες προσωπικού που αφορούν επιχορηγήσεις
Άρθρο 34 Χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή για επιλέξιμες δαπάνες εκτός από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού που αφορούν επιχορηγήσεις
ΤΙΤΛΟΣ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤ+ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
Άρθρο 35 Επιλεξιμότητα συμμετεχόντων βάσει γεωγραφικής θέσης
Άρθρο 36 Μισθολογικό κόστος
Άρθρο 37 Επίδομα κατάρτισης
Άρθρο 38 Άλλες μορφές άμεσης χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συμμετέχοντες
Άρθρο 39 Δαπάνες μετακίνησης και ασφάλισης συμμετεχόντων
Άρθρο 40 Δαπάνες για συμμετοχή σε αξιολόγησηπράξεων
Άρθρο 41 Στήριξη από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
ΤΙΤΛΟΣ VI ΣΔΙΤ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 42 Πράξεις που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ
Άρθρο 43 Δαπάνες συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Άρθρο 44 Τεχνική βοήθεια
Άρθρο 45 Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών και διαθεσιμότητα εγγράφων

            Ολόκληρο το ΦΕΚ με την απόφαση:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω