Νέα ΚΥΑ μίσθωσης αιγιαλού

«Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020.
Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.» αναφέρει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τις μισθώσεις αιγιαλών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 23η Ιουλίου 2020 στο Τεύχος Δεύτερο με Αρ. Φύλλου 3072.
Συγκεκριμένα η ΚΥΑ:
«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες.
2 Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 77616 ΕΞ 2020 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/
15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.
2. To άρθρο 20 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α΄ 61).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).
6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20 (Β΄ 444), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 (Α΄35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), καθώς και την υπ΄αρ. 2133.3/20460/27-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Την παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (B΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το υπ΄ αρ. Δ1γ/Γ.Π/37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
10. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).
11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358/7-5-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και το υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/219749/ 151562/4560/2516/15-05-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
12. Το υπ΄ αρ. οικ. 22063/747/03-05-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και το υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50852/5167/29.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Τις υπ’ αρ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως ισχύει.
16. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
17. Την υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες.
18. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020(Β΄ 2198) και 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες και συγκεκριμένα:
Η παρ. α του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής: «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020. Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864), 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ»

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω