Ροή Ειδήσεων

Παράταση θητείας ΔΣ

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, «Οδηγώντας με ασφάλεια» του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των συλλογικών φορέων έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όπως και για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων και το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα.
Ειδικότερα παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2021:
– Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
– Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων.
– Η θητεία και η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών.
– Η θητεία των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
– Η καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών καθώς και η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών.
– Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Ν 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους.
– Παρατείνονται έως τις 31/12/2021 οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων και νομικών προσώπων.

Αναλυτικότερα:
Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους.
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 1 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021, περί χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 2 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.».
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021.».
Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
1. Η παρ, 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ,Π.Ε.) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και του Ν,Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020, περί της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δίνεται αυτή η δυνατότητα, και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».
Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Η Θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Το έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και τη λήξη της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων, και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύο φορές το έτος. Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.12.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων να μην αφορά μόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική περίοδο, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, δ) προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 121 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου Ιτου ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης.12.2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης.12.2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει της υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ) και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2021, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.».
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4688/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.».
Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει, έως την 31η.12.2021, δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο