Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης έργου ΙΤΕ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 δημοσίευσε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 πμ. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
Αναλυτικότερα η Προκήρυξη:
Αρ. πρωτ. 59756
ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτήριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ CPV: 45259900-6
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδ. ΟΠΣ: 5069550
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτήριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ».
2. Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
– Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 312.411,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
– Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 1.178.596,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Το έργο θα εκτελεσθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα Βασιλικά Βουτών Ν. Ηρακλείου.
4. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στις παρακάτω τέσσερις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτήριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ:
– Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και συστημάτων σκίασης του κτηρίου IV ΕΚΕΚ, που αποτελεί το δυσμενέστερο τμήμα του συγκροτήματος με καθαρά δυτικό προσανατολισμό.
– Προμήθεια τριών νέων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κτηρίου Ι ΕΚΕΚ και ενός υδρόψυκτου ψύκτη κτηρίου ΕΚΕΚ στο πλαίσιο αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης κλιματισμού
– Εγκατάσταση συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS) και Αυτόματου Ελέγχου του συνόλου των εγκαταστάσεων με αυτοματισμούς για ρύθμιση μερικών φορτίων και προσαρμογής της λειτουργίας στις πραγματικές συνθήκες.
– Εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού 0,3MW στο δυτικό συγκρότημα του ΙΤΕ και ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού 0,3MW στο ανατολικό συγκρότημα του ΙΤΕ.
5. Το έργο κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 45259900-6.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Για τους ενδιαφερόμενους, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.forth.gr (Nέα-> /Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). Πληροφορίες: Βαγγέλης Χαρκουτσάκης, τηλ.: 2810391570, email: [email protected].
8. Η Δημοπράτηση του έργου προεγκρίθηκε με την θετική γνώμη για τα υποβληθέντα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτήριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ» ΑΑ 1 της Πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτήριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ» με αρ. Πρωτ. 3500/12.08.2021 από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.
9. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως ισχύει.
10.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία: 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
11. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
14. Κριτήρια επιλογής:
– Καταλληλότητα: Σύμφωνα με την παρ. 22.Β της διακήρυξης, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) στην κατηγορία/-ιες έργου Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
– Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: σύμφωνα με την παρ. 22.Γ της διακήρυξης.
– Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: σύμφωνα με την παρ. 22.Δ της διακήρυξης.
15.Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Για την άσκηση προσφυγών ισχύει το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
16. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.983,20 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, ήτοι μέχρι 04/09/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
17. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» (κωδικός ΟΠΣ πράξης 5069550) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΣΑΕΠ-002/1, Κωδ. Ενάριθμου 2021ΕΠ00210008).
18. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ποσού ίσου με ποσοστό έως 15% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω