Συμπεράσματα συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων πραγματοποιήθηκε στο Brdo pri Kranju της Σλοβενίας στις 6 Οκτωβρίου 2021. Οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν στη δήλωση του Brdo, με την οποία ευθυγραμμίστηκαν οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης θα συνεχίσει η διεξαγωγή συνόδων κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων σε τακτική βάση.
Ειδικότερα η σύνοδος κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
«Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, κατόπιν διαβούλευσης με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και παρουσία περιφερειακών και διεθνών παραγόντων, καταλήξαμε σήμερα στα εξής:
1. Η ΕΕ εκφράζει εκ νέου την αμέριστη στήριξή της για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και χαιρετίζει την προσήλωση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή προοπτική, που συνιστά αμοιβαίο στρατηγικό συμφέρον και εξακολουθεί να αποτελεί κοινή στρατηγική επιλογή. Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή της όσον αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης και τις σχετικές της αποφάσεις, με βάση αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των εταίρων, δίκαιους και αυστηρούς όρους και αξιοκρατική αξιολόγηση κάθε εταίρου. Θα εντείνουμε περαιτέρω την κοινή μας δραστηριοποίηση για να προαγάγουμε τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της περιοχής, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να μπορέσει να διατηρήσει και να εμβαθύνει τη δική της ανάπτυξη, διασφαλίζοντας την ικανότητά της να ενσωματώνει νέα μέλη.
2. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων εκφράζουν εκ νέου την προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προς όφελος του λαού τους. Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευση την οποία επανέλαβαν οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά τον πρωτεύοντα ρόλο της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και του κράτους δικαίου, καθώς και όσον αφορά τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, τη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Η αξιοπιστία αυτών των δεσμεύσεων εξαρτάται από την ουσιαστική εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και από την επίτευξη σταθερών επιδόσεων, με ξεκάθαρη και συνεκτική επικοινωνία με το κοινό.
Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν καίριας σημασίας συνιστώσες κάθε δημοκρατικού συστήματος και, ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν στα Δυτικά Βαλκάνια.
3. Η ΕΕ είναι μακράν ο στενότερος εταίρος, βασικός επενδυτής και κύριος χορηγός της περιοχής. Η κλίμακα και το εύρος αυτής της πρωτοφανούς στήριξης πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως και να προβάλλονται από τους εταίρους στον δημόσιο διάλογο και κατά την επικοινωνία τους με το κοινό.
4. Η στήριξη της ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνδέεται με την επίτευξη απτής προόδου όσον αφορά το κράτος δικαίου και τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και με τη συμμόρφωση των εταίρων προς τις ευρωπαϊκές αξίες, κανόνες και πρότυπα.
5. Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τη δέσμευση που επανέλαβαν οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων για περιφερειακή συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και για ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ άλλων με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή διμερών συμφωνιών με καλή πίστη και με απτά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα και της συνθήκης για σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία, παραμένει σημαντική. Απαιτούνται επιπρόσθετες, αποφασιστικές προσπάθειες για την προώθηση της συμφιλίωσης και της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και για να εξευρεθούν και να εφαρμοστούν οριστικές, συμπεριληπτικές και δεσμευτικές λύσεις σε διμερείς διαφορές και ζητήματα των εταίρων που έχουν τις ρίζες τους στην κληρονομιά του παρελθόντος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και καθιερωμένες αρχές, περιλαμβανομένης της συμφωνίας περί ζητημάτων διαδοχής, καθώς και στις εναπομένουσες υποθέσεις αγνοουμένων και θέματα που αφορούν εγκλήματα πολέμου.
6. Στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και άλλα θέματα της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, και αναμένουμε απτή πρόοδο από τα δύο μέρη όσον αφορά την πλήρη εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τους πορείες.
COVID-19
7. Η κρίση της COVID-19 εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα της στενής και αποτελεσματικής εταιρικής μας σχέσης. Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, έχει σταθεί στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με την παροχή πρωτοφανούς υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στήριξης στην περιοχή, συνολικού ύψους 3,3 δισ. EUR. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες της ΕΕ, ιδίως στην επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στις «πράσινες λωρίδες» και στη συμφωνία κοινής προμήθειας για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βελτιώσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εμβόλια και σε διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, καθώς και να διασφαλίσει την καλύτερη προβλεψιμότητα μελλοντικών κρίσεων και την ανθεκτικότητα σε αυτές.
8. Η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης την πολύτιμη στήριξη που έχουν προσφέρει οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας τόσο μεταξύ τους όσο και προς την ΕΕ. Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη και την αμοιβαία στήριξη στις οποίες εδράζεται η ΕΕ. Αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός θα πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλλον, μεταξύ άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης ανάκαμψης.
9. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει αποφασιστικά τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως όσον αφορά την προμήθεια εμβολίων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει 2,9 εκατ. Δόσεις εμβολίων στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω διαφόρων διαύλων, και αναμένονται ακόμη περισσότερες. Η ΕΕ θα στηρίξει τα σχέδια εμβολιασμού όλων των εταίρων προκειμένου να τους βοηθήσει να επιτύχουν παρόμοια ποσοστά εμβολιασμού με τον μέσο όρο της ΕΕ έως τα τέλη του 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
10. Σε συνέχεια της έκκλησης που απηύθυναν οι ηγέτες κατά τη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεμπ, η ΕΕ κατήρτισε οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο (ΟΕΣ) και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το σχέδιο προβλέπει σημαντικό επενδυτικό πακέτο που θα κινητοποιήσει περίπου 30 δισ. EUR για την περιοχή κατά τα επόμενα επτά έτη, αποτελούμενο από 9 δισ. EUR σε χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων και 20 δισ. EUR σε επενδύσεις, με μόχλευση από τον νέο μηχανισμό εγγύησης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο δυνητικός αντίκτυπος του ΟΕΣ, απαιτείται από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων να προβούν αποφασιστικά σε οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσουν το κράτος δικαίου.
Το σχέδιο μπορεί να δώσει ώθηση στη μακροπρόθεσμη πράσινη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα της περιοχής, να υποστηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή της μετάβαση και να προαγάγει τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή ολοκλήρωση και το εμπόριο, ενισχύοντας έτσι επίσης τη συνεργασία και τη σύγκλιση με την ΕΕ, μεταξύ άλλων και με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.
11. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έγκριση του νομικού πλαισίου για την υλοποίηση του ΜΠΒ1 ΙΙΙ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδοτικής βοήθειας για την περιοχή, μεταξύ άλλων και για το ΟΕΣ. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει δέσμη επενδύσεων ύψους 600 εκατ. EUR στο πλαίσιο του ΜΠΒ 2021 για την εφαρμογή του ΟΕΣ για τα Δυτικά Βαλκάνια, που θα υπόκειται σε διαδικασίες σύμφωνες με το πλαίσιο προγραμματισμού και τους κανόνες εφαρμογής του ΜΠΒ ΙΙΙ. Μαζί με την πρόταση ύψους 500 εκατ. EUR που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί έως το τέλος του 2021 για την εφαρμογή του ΟΕΣ θα ανέλθει σε 1,1 δισ. EUR.
12. Αναγνωρίζοντας τη δέσμευση των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων να εφαρμόσουν πλήρως την πράσινη ατζέντα, χαιρετίζουμε τη συμφωνία για το σχετικό σχέδιο δράσης. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, η πράσινη ατζέντα αποτελεί βασική κινητήριο δύναμη για τη μετάβαση σε σύγχρονες οικονομίες με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και με αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο την απελευθέρωση του δυναμικού της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Για την επιτυχή εφαρμογή της θα απαιτηθεί ισχυρή δέσμευση από την περιοχή. Απαιτούνται εστιασμένες προσπάθειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική απομάκρυνση από τον άνθρακα χάρη στη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή καυσίμων μικρότερης έντασης άνθρακα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη στην περιοχή κατά την εφαρμογή της πράσινης ατζέντας, καθώς και για την κατάρτιση πολιτικής τιμολόγησης του άνθρακα στο πλαίσιο του ενωσιακού μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ), μεταξύ άλλων με την παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας.
13. Το ΟΕΣ δημιουργεί νέα δυναμική για την προώθηση της συνδεσιμότητας σε όλες τις διαστάσεις της, τόσο εντός των Δυτικών Βαλκανίων όσο και με την ΕΕ. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει την περιφερειακή συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς. Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω και αποφασιστικές προσπάθειες προκειμένου να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής αγοράς, κατά τα συμφωνηθέντα στη σύνοδο κορυφής της διαδικασίας του Βερολίνου στη Σόφια το 2020. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η περιοχή να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία και θα προκύψουν απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αξιοποίηση του δυναμικού της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης χωρίς αποκλεισμούς είναι αναγκαία για να τονωθεί η κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη της περιοχής και να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τις επενδύσεις που προκύπτουν από το ΟΕΣ.
Για την ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών περιφερειακών διαπραγματεύσεων απαιτείται ισχυρή δέσμευση από ολόκληρη την περιοχή.
14. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια συμφωνούν να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να ενισχύσουν την ενοποίηση της αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων με την ενιαία αγορά της ΕΕ. Εν προκειμένω, το ΟΕΣ παρέχει στέρεη βάση προκειμένου να καταστεί λειτουργική η ενοποίηση της αγοράς της περιοχής στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως οι διασυνοριακές πληρωμές (SEPA), τα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα τελωνεία.
15. Οι βιώσιμες μεταφορές αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων. Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνδεσιμότητας των μεταφορών, εντός της περιοχής και με την ΕΕ, αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών μεταφορών και να επιτευχθούν οι στόχοι της πράσινης και βιώσιμης κινητικότητας, ιδίως όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων και των εσωτερικών πλωτών οδών.
Στο πλαίσιο της βιώσιμης συνδεσιμότητας, χαιρετίζουμε τα σχέδια δράσης της Κοινότητας Μεταφορών που εγκρίθηκαν πρόσφατα για τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, την οδική ασφάλεια, τη διευκόλυνση των μεταφορών και τις πλωτές μεταφορές.
16. Με βάση την επιτυχή εφαρμογή της περιφερειακής συμφωνίας για την περιαγωγή και την έναρξη του καθεστώτος ελεύθερης περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια από την 1η Ιουλίου 2021, χαιρετίζουμε τον χάρτη πορείας για την περιαγωγή, ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και θα ορίσει σαφείς στόχους για τη μείωση του κόστους περιαγωγής μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων.
17. Χαιρετίζουμε την ιδέα των πράσινων λωρίδων ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και στηρίζουμε την πρακτική εφαρμογή της σε όλα τα σχετικά σύνορα, με πλήρη σεβασμό του απαιτούμενου κεκτημένου και των διαδικασιών της ΕΕ.
18. Σήμερα εγκαινιάζεται ένα ειδικό θεματολόγιο για τα Δυτικά Βαλκάνια σε θέματα καινοτομίας, έρευνας, παιδείας, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού με τίτλο «Θεματολόγιο Καινοτομίας για τα Δυτικά Βαλκάνια». Θα προαγάγει την επιστημονική αριστεία καθώς και τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων της περιοχής, θα δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για τη νεολαία και θα συμβάλει στην πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων. Προσβλέπουμε στην ταχεία εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
19. Η συμπόρευση με την ΕΕ αποτελεί σαφή ένδειξη του στρατηγικού προσανατολισμού των εταίρων μας. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε εκ νέου την προσδοκία μας οι εταίροι να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), να σημειώσουν απτή και βιώσιμη πρόοδο με σκοπό την πλήρη ευθυγράμμιση με τις θέσεις της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να ενεργούν αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης της λήψης θέσεων σε διεθνή φόρουμ, ως σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής τους πορείας. Εκφράζουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ορισμένοι εταίροι έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί πλήρως με όλες τις αποφάσεις και τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ, και τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν αυτήν την πρακτική. Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο για θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ.
20. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουν σειρά κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας που απαιτούν συντονισμένες δράσεις. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε επιχειρησιακό επίπεδο, αξιοποιώντας το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του θεματολογίου προτεραιοτήτων της Σόφιας. Οι εταίροι μας δεσμεύονται να επιδείξουν προσήλωση στην κοινή μας ασφάλεια και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέσα συνεργασίας εντός των Δυτικών Βαλκανίων.
Έχουν αποδείξει την προσήλωσή τους στην ΚΠΑΑ, συνεισφέροντας σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, και θα συνεργαστούμε προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη. Η ΕΕ θα ενισχύσει επίσης τη δραστηριοποίησή της σε τομείς όπως το διάστημα και η στρατιωτική κινητικότητα, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση πολιτικο-στρατιωτικής βοήθειας στην περιοχή σε περιπτώσεις πανδημιών και φυσικών καταστροφών.
21. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων υβριδικών απειλών που προέρχονται κυρίως από φορείς τρίτων κρατών που προσπαθούν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια θα εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της συλλογικής μας κυβερνοασφάλειας και της διπλωματίας στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη διεύρυνση του αντικτύπου της στρατηγικής μας επικοινωνίας.
22. Εξαίρουμε τους εταίρους μας για τις συνεχείς προσπάθειές τους και την εποικοδομητική συνεργασία τους στον τομέα της μετανάστευσης, που έχουν αποφέρει σαφή αποτελέσματα.
Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή πρόκληση, την οποία η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί, σε στενή συνεργασία.
23. Η συνεργασία μας στον τομέα της αντιμετώπισης μεταναστευτικών προκλήσεων έχει αποδείξει την αξία της και θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της και να ενισχύσει τη στήριξή της μέσω ειδικά προσαρμοσμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Στους τομείς εστίασης θα πρέπει να συγκαταλέγονται η βελτίωση των συστημάτων χορήγησης ασύλου, η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της παράνομης μετανάστευσης, οι διαδικασίες επιστροφής, η διαχείριση των συνόρων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η ικανότητα υποδοχής. Οι εταίροι θα πρέπει επίσης να εργαστούν περαιτέρω για την ενίσχυση των συστημάτων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών επανεισδοχής με βασικές χώρες προέλευσης. Θα υπάρξει εμβάθυνση της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα της επιστροφής, με τη μεγιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων πλαισίων και των διαθέσιμων διαύλων. Θα πρέπει επίσης να εντατικοποιηθεί η συνεργασία με τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ.
Οι εναπομείνασες συμφωνίες περί καθεστώτος που αφορούν τον Frontex θα πρέπει να συναφθούν αμελλητί.
24. Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στο Αφγανιστάν, η ΕΕ θα εργαστεί στενά με όλους τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων και τον συντονισμό κοινών αντιδράσεων, κατά περίπτωση.
25. Η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση και το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ και ολόκληρης της περιοχής. Ζητούμε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της λήψης αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας και λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών.
26. Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη στην αποτροπή της παράνομης εμπορίας και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους και θα συνεχίσει να στηρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ειδικού χάρτη πορείας των Δυτικών Βαλκανίων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων.
27. Για την περαιτέρω προώθηση των κοινών συμφερόντων μας, δηλώνουμε έτοιμοι να αναζωογονήσουμε και να ενισχύσουμε τον τακτικό πολιτικό διάλογο με την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τη διεξαγωγή συνόδων κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων σε τακτική βάση. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2022.
28. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να εργαστούν από κοινού προκειμένου να ανταποκριθούν σε καθήκοντα καθοριστικής σημασίας για την παρούσα και τις επόμενες γενιές. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεισφέρουν στους προβληματισμούς για το μέλλον της ηπείρου μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να ακούσουμε τη φωνή όλων των Ευρωπαίων σχετικά με τα θέματα που μας αφορούν όλους – προστασία των πολιτών και των ελευθεριών, ανάπτυξη ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης, προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, κράτος δικαίου, δίκαιη και κοινωνική Ευρώπη, ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, και ηγετικός ρόλος της Ευρώπης παγκοσμίως.
29. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι εταίροι μας των Δυτικών Βαλκανίων ευθυγραμμίζονται με τα παραπάνω σημεία.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω