Υγειονομική Εγκύκλιος υποχρεωτικότητας εμβολιασμού

Εκδόθηκε η 58η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, με τα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα:
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και ειδικότερα της 56ης και 57ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, παρέχονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4820/2021 οι κάτωθι οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις μέτρων :
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Ο ορισμός υπαλλήλων του φορέα ως υπόχρεων σε εμβολιασμό μπορεί να γίνει:
1) μαζικά για όλους τους υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι από μία Διεύθυνση Προσωπικού ή μεμονωμένα για ορισμένους υπαλλήλους (στις περιπτώσεις φορέων που είναι όλοι οι υπάλληλοι υπόχρεοι, όπως π.χ. σε Νοσοκομεία προτείνεται η επιλογή όλης της Διεύθυνσης Προσωπικού) και
2) η διαγραφή ή προσθήκη μεμονωμένων ΑΦΜ μέσω του μεμονωμένου ορισμού (π.χ. για το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προτείνεται η προσθήκη μεμονωμένων υπαλλήλων μέσω του σχετικού Στατιστικού που περιγράφεται παρακάτω).
Επισημαίνεται ότι ως Υπόχρεο σε εμβολιασμό καταχωρείται το σύνολο του προσωπικού του φορέα, για το οποίο προβλέπεται εκ του νόμου η σχετική υποχρέωση, ανεξαρτήτως εάν η Υπηρεσία έχει ήδη στη διάθεσή της στοιχεία για τον εμβολιασμό ή τη νόσηση κάποιων από τους υπαλλήλους.
Α.1. Μαζική εισαγωγή όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού ως υπόχρεων για εμβολιασμό.
Ο Πιστοποιημένος Διευθυντής μπορεί να επιλέξει όλη τη Διεύθυνση Προσωπικού στην επιλογή«Υπόχρεος σε Εμβολιασμό», δηλαδή όλους τους υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι στηΔιεύθυνση Προσωπικού του ως εξής: ο Διευθυντής μεταβαίνει στην αρχική σελίδα τηςεφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, και στο πλαίσιο«Στοιχεία Διεύθυνσης Προσωπικού» επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων». Στο κάτω μέρος τηςοθόνης που εμφανίζεται υπάρχει το πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού Όλου του Προσωπικού»στο οποίο επιλέγει «Ναι» και στην «Ημερομηνία Υποχρέωσης Εμβολιασμού» την ημερομηνία16-8-2021 ή 1-9-2021, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι: α) μόνο ο ΠιστοποιημένοςΔιευθυντής μπορεί να κάνει ορισμό όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού και
β)με την μαζική καταχώριση δεν μπορούν να εισαχθούν ως υπόχρεοι οι αποσπασμένοιυπάλληλοι, δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται στη Διαχείριση Προσωπικού του φορέα. Για τουςαποσπασμένους υπαλλήλους θα ακολουθηθούν οι ενέργειες της κατωτέρω περίπτωσης Α.2..
Α.2. Εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων υπαλλήλων
Για την εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων υπαλλήλων (πχ για εισαγωγήυπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο φορέα και δεν εμφανίζονται στη ΔιαχείρισηΠροσωπικού) ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό «Κωδικός2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και επιλέγει «Εκτέλεση». Στοπεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού» επιλέγει «Υπόχρεος σε εμβολιασμό». Στο πεδίο «ΛίσταΑΦΜ (διαχωρισμένα με,) γράφει τον ΑΦΜ του υπαλλήλου που θέλει να εισάγει στην τιμή«Υπόχρεος σε εμβολιασμό». Στο πεδίο «Ημερομηνία» επιλέγει την ημερομηνία, κατά τηνοποία ο υπάλληλος καθίσταται υπόχρεος σε εμβολιασμό. Για παράδειγμα για υπάλληλο, οοποίος κατά την οριζόμενη από τον νόμο ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης εμβολιασμούαπουσίαζε νομίμως, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης γιατον ίδιο με βάση το διάστημα της απουσίας του και τον χρόνο επανόδου του στην υπηρεσία,σύμφωνα και με τις διευκρινίσεις της 57ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.Εάν εισαχθούν πολλοί ΑΦΜ θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους κόμμα (,) χωρίς κενά καιεπιλέγεται «Εκτέλεση». Εμφανίζεται μήνυμα που δείχνει τους ΑΦΜ που ενδεχομένως δενενημερώθηκαν σε πίνακα με στήλες ΑΦΜ και «Σφάλμα». Εάν έχουν ενημερωθεί όλοι οικαταχωρηθέντες ΑΦΜ το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα σφαλμάτων είναι «Δενβρέθηκαν εγγραφές».
Β. Διαγραφή υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού
Για τη διαγραφή ενός ή περισσότερων υπαλλήλων (π.χ. στην περίπτωση που έχει επιλεγεί όληη Διεύθυνση Προσωπικού στην υποχρέωση εμβολιασμού και πρέπει να αφαιρεθούν οιαποσπασμένοι σε άλλο φορέα ή σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου σε άλλο φορέα, για τοπροσωπικό του οποίου δεν προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού), ο ΔιαχειριστήςΠροσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό «Κωδικός 2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙCOVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και επιλέγει «Εκτέλεση». Στο πεδίο «ΥποχρέωσηΕμβολιασμού» επιλέγει «Διαγραφή Υποχρέωσης για Εμβολιασμό».Στο πεδίο «Λίστα ΑΦΜ (διαχωρισμένα με,)» γράφει τον ΑΦΜ του υπαλλήλου ή τωνυπαλλήλων που θέλει να αφαιρέσει από την υποχρέωση εμβολιασμού. Εάν εισάγει πολλούςΑΦΜ θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους κόμμα (,) χωρίς κενά. Στο πεδίο «Ημερομηνία» επιλέγειτην ημερομηνία ισχύος της απαλλαγής του υπαλλήλου από την υποχρέωση ή μπορεί να τοαφήσει κενό. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν εφαρμόζεται για τουςυπαλλήλους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατόπιν απόφασης της Επιτροπής,περίπτωση για την οποία εφαρμόζονται οι ενέργειες της περίπτωσης Γ.
Γ. Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού
Για την εισαγωγή υπαλλήλων που έχουν υποβάλει αίτηση απαλλαγής προς την ΥγειονομικήΕπιτροπή ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό «Κωδικός2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και στο πεδίο «ΥποχρέωσηΕμβολιασμού» επιλέγει «Παραπομπή σε Επιτροπή για Απαλλαγή» και στο πεδίο «Λίστα ΑΦΜ(διαχωρισμένα με,) εισάγονται οι ΑΦΜ του υπαλλήλου ή των υπαλλήλων. Στο πεδίο«Ημερομηνία» καταχωρείται η ημερομηνία διαβίβασης της αίτησης από την διοικητικήυπηρεσία του φορέα προς την Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΥπουργικήΑπόφαση (σχετική η 56ηεγκύκλιος).
Δ. Απαλλαγή υπαλλήλων από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση της Επιτροπής
Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό«Κωδικός 2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και επιλέγει«Εκτέλεση». Στο πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού» επιλέγει «Απαλλαγή με ΑπόφασηΕπιτροπής». Στο πεδίο «Λίστα ΑΦΜ (διαχωρισμένα με,)» γράφει τους ΑΦΜ του υπαλλήλου ήτων υπαλλήλων που θέλει να εισάγει στην τιμή «Απαλλαγή με Απόφαση Επιτροπής»διαχωρισμένους με κόμμα (,). Στο πεδίο «Ημερομηνία» καταχωρείται η ημερομηνίακοινοποίησης της απόφασης απαλλαγής στη διοικητική υπηρεσία και στον υπάλληλοσύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση (σχετική η 56ηεγκύκλιος
Ε. Υπόχρεος σε εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής
Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό«Κωδικός 2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και επιλέγει«Εκτέλεση». Στο πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού» επιλέγει «Υπόχρεος σε εμβολιασμό μεαπόφαση Επιτροπής». Στο πεδίο «Λίστα ΑΦΜ (διαχωρισμένα με,)» γράφει τους ΑΦΜ τουυπαλλήλου ή των υπαλλήλων που θέλει να εισάγει στην τιμή «Υπόχρεος σε εμβολιασμό μεαπόφαση Επιτροπής » διαχωρισμένους με κόμμα (,). Στο πεδίο «Ημερομηνία» καταχωρείται ηημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης απαλλαγής στη διοικητικήυπηρεσία και στον υπάλληλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση(σχετική η 56ηεγκύκλιος).
ΣΤ. Αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους υπαλλήλους
Για αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους υπαλλήλους ο Διαχειριστής Προσωπικούμεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό «Κωδικός 2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙCOVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και προβαίνει στις απαιτούμενες αλλαγές για κάθευπάλληλο με τον ΑΦΜ σύμφωνα με τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, οδηγίες. Για παράδειγμα,υπάλληλος που είναι ήδη καταχωρημένος στην εφαρμογή στην τιμή «Παραπομπή σε Επιτροπήγια Απαλλαγή» και έχει πλέον απόφαση απαλλαγής, θα καταχωρηθεί εκ νέου, στην τιμή«Απαλλαγή με Απόφαση Επιτροπής» και στην «Ημερομηνία» θα καταχωρηθεί η ημερομηνίατης απόφασης της υγειονομικής επιτροπής. Ή, υπάλληλος που είναι καταχωρημένος στηνεφαρμογή στην τιμή «Υπόχρεος σε εμβολιασμό» με ημερομηνία (έναρξης υποχρέωσης) 1-9-2021, για να μεταβληθεί η ημερομηνία, θα καταχωρηθεί εκ νέου στο Στατιστικό επιλέγονταςστο πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού» την τιμή «Υπόχρεος σε εμβολιασμό» και στο πεδίο«Ημερομηνία» την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης για τον συγκεκριμένο υπάλληλοσύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. Α.2. της παρούσας.
Ζ. Εξαγωγή καταλόγου υπαλλήλων υπόχρεων σε εμβολιασμό
Για την παρακολούθηση της Υποχρέωσης Εμβολιασμού ο Διευθυντής Προσωπικού ή οΔιαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά και επιλέγει «Εκτέλεση 2785281ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Παρακολούθηση Υποχρέωσης Εμβολιασμού». Εμφανίζονται τρία (3)κριτήρια αναζήτησης: Υποχρέωση Εμβολιασμού, ΑΦΜ και Ημερομηνία.Προκειμένου η Υπηρεσία να δει όλους τους Υπόχρεους σε Εμβολιασμό επιλέγει μόνο την τιμή«Υπόχρεος σε Εμβολιασμό». Εξάγεται πίνακας με Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, ΌνομαΜητρός, ΑΦΜ, Ημερομηνία, Υποχρέωση. Επισημαίνεται ότι η επιλογή «Υπόχρεος σεΕμβολιασμό» περιέχει όλους τους υπαλλήλους που είναι υπόχρεοι, ανεξάρτητα από τον τρόποπου έχουν οριστεί ως Υπόχρεοι, και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω τιμές: Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Επιλογή Υπαλλήλου Υπόχρεος σε εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Επιλογή ΔιεύθυνσηςΕάν επιθυμεί να δει μόνο τους υπαλλήλους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κάνει τηναντίστοιχη αναζήτηση.Εάν δεν επιλεγεί κανένα κριτήριο και επιλεγεί «Εκτέλεση» τότε ο κατάλογος θα περιέχει όλεςτις καταχωρήσεις που έχουν γίνει στο Στατιστικό «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:ΚαταχώρησηΥποχρέωσης» και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Επιλογή Υπαλλήλου Υπόχρεος σε εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Επιλογή Διεύθυνσης Παραπομπή σε Επιτροπή για Απαλλαγή Απαλλαγή με Απόφαση ΕπιτροπήςΤέλος, επισημαίνεται ότι στοιχεία σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού για κάθε υπάλληλοεμφανίζονται και στην καρτέλα «Ταυτότητα» του κάθε υπαλλήλου στο σημείο «Μέτρα για τηναντιμετώπιση του COVID-19». Εκεί εμφανίζεται η κατάσταση κάθε υπαλλήλου αναφορικά με την υποχρέωση εμβολιασμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί, καθώς και ο φορέας που έχει κάνει την καταχώριση.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουνδοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θααπευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στουςαριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, ηΥπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, ταοποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχειλάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από τηνάποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.2. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών τουΔημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλουςκαι υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη ΔιεύθυνσηΠροσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίεςπροσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουνκατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στιςοικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οιΑποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικήςδιεύθυνσης [email protected] ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑπου αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω,επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονταιαπευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται. 4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΕσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό ΔημοσίουΤομέα – Οδηγίες COVID 19».Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω