Χρηματοδότηση πυρηνικής έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χρηματοδότηση 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ, του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
Στόχος η συνέχιση δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, καθώς και στη συμπλήρωση της επίτευξης των στόχων του Horizon Europe.
Η ενδεικτική κατανομή ανά τομέα δραστηριότητας είναι η ακόλουθη:
α) 583 εκατομμύρια ευρώ για έμμεσες δράσεις στην έρευνα και ανάπτυξη της σύντηξης.
β) 266 εκατομμύρια ευρώ για έμμεσες δράσεις στον τομέα της πυρηνικής σχάσης, της ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας.
γ) 532 εκατομμύρια ευρώ για άμεσες δράσεις που αναλαμβάνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.
Το νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει τις βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του τρέχοντος προγράμματος (πυρηνική ασφάλεια, ασφάλεια, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων, προστασία από την ακτινοβολία και ενέργεια σύντηξης), θα επεκτείνει την έρευνα σε μη ηλεκτρικές εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας και θα κάνει βελτιώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης κατάρτιση και πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την κινητικότητα των ερευνητών στον πυρηνικό τομέα στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) του Horizon Europe.
Το νέο πρόγραμμα EURATOM θα συμπληρώσει το πρόγραμμα «Horizon Europe» χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα και κανόνες συμμετοχής. Θα περιοριστεί σε 5 χρόνια, θα παραταθεί το 2025 κατά 2 χρόνια προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το ΠΔΠ 2021-2027.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω