Ροή Ειδήσεων

Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος ρυμουλκών & αλιευτικών πλοίων

Την μη επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α’201), διευκρινίζει Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ.
          Ειδικότερα αναφέρεται:
ΘΕΜΑ: Μη επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α’201)
Με αφορμή ερωτήματα που έχον υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
         1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019, απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες της παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ήτοι οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (σχετ. η Ε.2115/2021 εγκύκλιος). 
         2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5.7 του άρθρου 5 της Α.1052/2022 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ( Β’ 2063), με την οποία καθορίζεται ο Τύπος και το Περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά, ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που είναι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων ή κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους ρυμουλκών και τα οποία (πρόσωπα/οντότητες) υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.27/1975, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4174/2013, και προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011. 
         3. Εξάλλου, με την παρ. 3.35 του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης ορίζεται ως συνυποβαλλόμενο με τη χειρόγραφη δήλωση δικαιολογητικό, για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019, η δήλωση απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων της Α.1201/2020 Απόφασης (Β’3860). 
         4. Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, αλλά αρκεί η υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους που εμπίπτουν στις υπόψη απαλλακτικές διατάξεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω