Σεμινάριο Δημοσίων Έργων

Διαδικτυακό σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021), διοργανώνει την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, στις 10:30πμ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπάλληλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).
Το σεμινάριο θα έχει 3ωρη διάρκεια, θα αφορά στις Ενότητες 1 έως και 3 και θα είναι σε ζωντανή ροή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube:
(https://www.youtube.com/channel/UCf8UVdeFTBsUFlnv_KgFFvw).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021
• Οι καινοτομίες του 4782/2021 – Εφαρμογή & Χρόνος ισχύος των νέων διατάξεων• Η Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ• Νέοι Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων• Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών για σύναψη ΔΣ Έργων και Μελετών• Νέοι Φορείς προς σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων & απαιτήσεις επάρκειας αυτών
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
• Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, Μελέτες• Έλεγχος Μελετών από τους ιδιώτες επιβλέποντες «ελεγκτές μηχανικούς» του Άρ. 183Α• Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Σύστημα Μ-Κ)• Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης• Τροποποίηση διατάξεων περί Συγκρότησης και τήρησης φακέλου σύμβασης• Νέα Τεύχη Διακηρύξεων και ΕΣΥ – Σημεία προσοχής κατά τη σύνταξη αυτών• Επίτευξη κανόνων δημοσιότητας – ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ• Αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού• «Ευέλικτες» μορφές Ανάθεσης (Νέες διαδικασίες Απευθείας ανάθεσης – κατάργηση Συνοπτικού διαγωνισμού)
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς»• Δυνητικοί & Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα• Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ έργων & Μελετών• Εισαγωγή «τεκμηρίου» για τον χαρακτηρισμό μίας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής- ΕΕΕΕΣ & Κατάργηση ΤΕΥΔ• Νέες προβλέψεις περί υποβολής και συμπλήρωσης δικαιολογητικών• Νέες διατάξεις περί κατακύρωσης της Σύμβασης & Ματαίωση της διαδικασίας• Υπερημερία κυρίου του έργου• Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Διαδικασία εισαγωγής Ιδιωτικού φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ) – Οι νέοι ρόλοι της ΔΥ και τηςΠΑ• Απόφαση Ορισμού Ομάδας Επίβλεψης – Βοηθοί επίβλεψης – Υπεύθυνοι τομέων• Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης – Ελέγχου της σύμβασης έργου και το νέο σχήμα – ΙΦΕ– Π.Α. – αναδόχου – Τεχνικών Συμβούλων• Η υποχρέωση ελέγχου εφαρμοσιμότητας της Μελέτης δηµοπράτησης έργου• Διάλυση σύµβασης και δυνατότητες συνέχισης της Εργολαβίας• Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης• Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία• Επιμετρήσεις Έργων – μεταβολή του ελεγκτικού συστήματος σε δηλωτικό
• Νέα διαδικασία υποβολής ανακριβούς επιμέτρησης
• Η ανακριβής Επιμέτρηση – περιπτώσεις – συνέπειες και επιβολή κυρώσεων – Διαδικασίαυποβολής Τελικής επιμέτρησης• Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ηλεκτρονικά Ημερολόγια του έργου• Οι αλλαγές στις προθεσμίες και η καθιέρωση πριμ• Προδιαγραφές – Κανονισμοί Έργων – ΕΤΕΠ• Βλάβες στα έργα: Δήλωση αναδόχου – Διαδικασία διαπίστωσης – Αποζημιώσεις• Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες• Τροποποιήσεις ΔΣ – ΑΠΕ – ΠΚΤΜΝΕ – Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες»
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Προσθήκη περιπτώσεων Διάλυσης της σύμβασης• Κατάργηση προσωρινής παραλαβής του έργου και ίδρυση ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ -Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων• Νέα διαδικασία παραλαβής – Νέες Επιτροπές Παραλαβής – Αρμοδιότητες μελών σε σχέσημε τον Ποσοτικό και Ποιοτικό έλεγχο των Έργων
Σύντομο βιογραφικό εισηγητή
Ο Ζήσης Παπασταμάτης (1969) είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc «Σχεδιασμόςκαι Κατασκευή Υπογείων Έργων» ΕΜΠ(2004). Από το 1995 εργάζεται ως Προϊστάμενος σεΤεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με μακρά εμπειρίαστις διαδικασίες σχεδιασμού, Ωρίμανση Δημοσίων Έργων και στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων.Είναι βαθύς γνώστης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2008 είναι εκ των Εισηγητών των Νόμων 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών), Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής ΔημοσίωνΈργων) και μετέπειτα του Ν.4412/2016, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού ΚέντρουΔημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ). Οι Εισηγήσεις του καλύπτουν μεγάλο εύρος σε αντικείμενα όπως «Νομοθεσία Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Μελετών», «ΣύνταξηΠρότυπων Τευχών Δημοπράτησης», «Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ποιότητα Δημοσίων Έργων», «Ωρίμανση Δημοσίων Έργων -Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών γιαδημοπράτηση Έργων», «Τήρηση βασικών μέτρων ασφαλείας στα Εργοτάξια», «ΝομοθεσίαΕκπόνησης – Επίβλεψης Μελετών και Έργων στους Δήμους» κ.ά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω