Χρήση παραλίας

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Πλατανιά από την Δευτέρα 22 Ιουνίου έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.
Το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του περσινού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)& ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος Β΄), κατά προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν συνάψει σύμβαση το έτος 2019.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:
α) Φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες από την προσκόμιση της.
β) Άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
γ) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., της επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει χρήσεις, προκειμένου να  επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας.
δ) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην σύμβαση παραχώρησης. (άρθρο 3 ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) & ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος Β΄).

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω